שילוח חומרים מסוכנים בהיבט הבטיחותי

תוכן עניינים

מאת: ליז מרקוביץ'*

חוק החומרים המסוכנים, תשנ"ג-1993 מגדיר מהם החומרים ומשפחות החומרים שהחקיקה רואה בהם מסוכנים. כל חומר יוגדר כמסוכן אם לפחות אחד ממרכיביו מוגדר כחומר מסוכן. עיסוק בטוח בחומר מסוכן מחייב להיות מודעים לסיכונים הכרוכים בטיפול בו וכן לאמצעי הבטיחות הנדרשים בנסיבות שונות. חוסר בידע מקצועי וטיפול לא נכון בחומרים אלה עשוי לגרום לנזק בריאותי ו/או סביבתי.

הטיפול בחומרים מסוכנים צריך להתבצע בזהירות משנה. כל הגורמים והגופים העוסקים בטיפול בחומרים שכאלה צריכים לעבור הסמכה והדרכה ולנקוט אמצעי זהירות מסוימים ומוגדרים, אשר יקטינו את הסיכון, שעלול להיגרם כתוצאה מחשיפה לחומרים אלה.
על פי החוק בישראל, חברות וגופים העושים שימוש בחומרים מסוג זה, צריכים לדאוג לסמן אותם בסימון מיוחד. יש סימון מיוחד לכל סוג של חומרים: דליקים, מחמצנים, מתפוצצים, מאכלים, מגרים/מזיקים, רעילים, מסוכנים לסביבה ועוד.

שינוע חומרים מסוכנים – רק ברישיון !

בישראל, על פי חוק שירותי תובלה שנחקק בשנת 1997, ועל פי תקנות שירותי הובלה, שנחקקו בשנת 2001, רק מי שיש ברשותו רישיון מוביל, רשאי לבצע שינוע חומרים מסוכנים.  יודגש כי לעומת השינוע היבשתי, שינוע חומרים מסוכנים בים ובאוויר דורש עמידה בתקנים ובהוראות האמנות הבינלאומיות והחקיקה הישראלית בנושא הובלה ימית  (IMDG CODE)והובלה אווירית (ICAO)  של סחורות מסוכנות.

התעשייה כיום נדרשת לעמוד ברגולציה מחמירה בכל הקשור לאחזקת חומרים מסוכנים, שינועם וטיפול בפסולת מסוכנת.

התקדמות משמעותית חלה בתהליכי האכיפה, הרגולציה וניהול השימוש בחומרים כימיים בהקשר לבטיחות ובריאות בסביבת העבודה, אך יש עוד הרבה מה לעשות בנושא. תאונות חמורות עדיין מתרחשות וקיימת עדיין השפעה שלילית על בריאות האדם והסביבה.

גיליון הבטיחות ((Material Safety Data Sheet MSDS

תקנות הבטיחות בעבודה, תשנ"ח-1998 מחייבות את היצרן או היבואן או ספק החומר לצרף גיליון בטיחות מעודכן לחומר המסוכן.
גיליון הבטיחות ((Material Safety Data Sheet MSDS משמש מעין תעודת זהות של חומר מסוכן. מסמך זה מכיל מידע הנוגע למאפייניו של חומר מסוים, וכן, מפורטים בו סיכונים והנחיות לעבודה בטיחותית (בשגרה ובחירום) בחומר המסוכן.

גיליון הבטיחות כתוב בפורמט קבוע, הכולל 16 סעיפים. אלה מכסים סיכונים והיבטים שונים הכרוכים בעיסוק בחומר.

שני הסעיפים הנוגעים לשינוע ושילוח הנם :

סעיף מס' 3 – סיכוני החומר המסוכן – סיכונים עיקריים לבריאות העובדים, לציבור או לסביבה והשלכות בריאותיות

וסעיף מס' 14 – שינוע – שיטות סיווג שינוע בים, באוויר וביבשה וסימון אריזה ואמצעי זהירות בשינוע.

חשוב להדגיש כי הגבלות החוק שונות לרוב בין דרכי השינוע השונות – יבשתי, אווירי או ימי ויש להתייחס לשיטת השינוע הרלוונטית בלבד פר כל משלוח.

התייעצות מוקדמת עם יועץ חיצוני בעל ניסיון בתחום, תקטין עד תבטל את הסיכוי לקבלת דחיית המשלוח מחברת התעופה או חברת הספנות.
שנת 1993 מהווה נקודת מפנה בכל הקשור לטיפול בחומרים מסוכנים.  שינוי זה בא בעקבות התרחשותו של אירוע חמור במפעל במרכז הארץ. האירוע, שהחל כשפך של חומצה, התפתח לתגובה חריפה בין חומצה ובסיס וגבה את מותו של כבאי ופציעתם של אחרים.

כאמור, אירוע זה הגדיר מחדש את נושא החומרים המסוכנים בישראל וקבע מדיניות ברורה בטיפול באירועים מסוג זה.

סיווג חומרים מסוכנים

נהוג לסווג את החומרים המסוכנים, בהתאם לתכונותיהם, לתשעה קבוצות סיכון.

כך למשל קבוצת סיכון 3 מאפיינת את הנוזלים הדליקים.

יתכן גם סיווג לקבוצות משנה – כך למשל קבוצה 2 המאגדת בתוכה את החומרים הגזיים, נחלקת לשלושה קבוצות משנה וביניהן: גזים דליקים, גזים דחוסים בלתי דליקים וגזים רעילים.

————————————————————

חומרים אשר לא מוגדרים כמסוכנים בשאר העולם עשויים להיות מוגדרים כרעל בישראל. בכדי להימנע מעיכובים במכס מומלץ לבצע הליך בדיקה מקדים באמצעות יועץ חיצוני בעל ניסיון בתחום.

————————————————————

 לכל חומר מסוכן מצומדים שני מספרים ייעודיים:

האחד מספר או"ם UN והשני מספר CAS . מספר UN זהו מספר בין לאומי בן ארבע ספרות המהווה מעין תעודת זהות לחומר לצורך זיהוי.
מספר רישום CAS גם הוא ייחודי לכל חומר ונועד לאתר חומרים זהים ולהם יותר משם אחד.
בכל שנה מפותחים אלפי חומרים חדשים אשר חלקם מהווים חומר גלם ואחרים משמשים כמוצר סופי. חלק מחומרים אלו מוגדרים כמסוכנים ומאופיינים בסיכונים שונים לאדם ולסביבה.

ההבדל בין חומר מסוכן לרעל

כל חומר מסוכן המופיע מעל הריכוז והכמות הנקובה בתקנות לחוק החומרים המסוכנים (תקנות סווג ופטור) משנה את הגדרתו ממסוכן לרעל. כל החזקה, יבוא, יצוא, אחסנה ומסחר בחומר המוגדר כרעל מחייב הוצאת היתר רעלים דרך המשרד להגנת הסביבה. למרבה הצער, ממועד פרסום תקנות סיווג ופטור, פותחו לא מעט חומרים מסוכנים חדשים. כמו כן התגלו תכונות סיכון חדשות לחומרים שונים ומנגד חומרים שהוגדרו בעבר כמסוכנים נמצאו כבטוחים לשימוש בכמות ובריכוז העולים על סווגם כרעל.

יבוא חומרים מסוכנים

יבואנים המייבאים חומרים מסוכנים נדרשים להקפיד על עמידה בדרישות הרגולציה הישראלית. חוק החומרים המסוכנים מציג רשימה מפורטת של החומרים המוגדרים כמסוכנים. חלק מהחומרים מוצגים בשמם המלא וחלק אחר מוצג רק לפי השתייכות למשפחה כימית כללית. לחומרים המפורטים בחוק נדרש צירוף של כרטיס בטיחות (MSDS – Material Safety Data Sheet)  בעת הגעתם לארץ.

————————————————————

ללא הכנה מוקדמת של היבואן חומרים מסוימים עלולים להיות מעוכבים במכס, לעתים במשך מספר שבועות ולצבור עלויות אחסנה והשהייה עד לשחרורם מהמכס.

————————————————————

הליכי בדיקה

למרבה האבסורד חומרים אשר לא מוגדרים כמסוכנים בשאר העולם עשויים להיות מוגדרים כרעל בישראל. מניסיוננו במתן יעוץ למספר רב של חברות, ללא הכנה מוקדמת של היבואן חומרים מסוימים עלולים להיות מעוכבים במכס, לעתים במשך מספר שבועות ולצבור עלויות אחסנה והשהייה עד לשחרורם מהמכס. בכדי להימנע ממקרים שכאלה בטרם יבוא חומר ניתן ומומלץ לבצע הליך בדיקה מקדים באמצעות יועץ חיצוני בעל ניסיון בתחום.

הליך בדיקה יכלול את השלבים הבאים:

  1. קבלת גיליון בטיחות (MSDS) מספק/יצרן החומר. יש לוודא כי ה-MSDS תקין ומלא, קרי מכיל 16 סעיפים ושם יצרן החומר מופיע.
  2. לאחר קבלת גיליון בטיחות יש לבדוק את ההרכב הכימי של החומר אשר יופיע בסעיף 2 או 3 של גיליון הבטיחות.
  3. יש להשוות בין ההרכב הכימי של החומר לתקנות החומרים המסוכנים (תקנות סווג ופטור). במידה וריכוז וכמות החומר עולה על הערך הנקוב בתקנות, החומר מוגדר כרעל ויש להוציא עבורו היתר רעלים. במידה והתקנות אינן חלות על החומר ניתן לייבא את החומר.

יצוא חומרים מסוכנים

בייצוא חומרים מסוכנים, התהליך אף מורכב יותר שכן על היצואן חלה אחריות משמעותית ביותר, כמעט בלעדית לבטיחות המשלוח. היצואן חייב להיות בקיא בדרישות הרגולציה הישראלית, כמו כם, בדרישות הרגולציה של מדינות היעד, כולל מדינות המעבר!.

בדיקה מוקדמת עם יועץ חיצוני בעל ניסיון בתחום, תקטין את הסיכוי לקבלת דחיית המשלוח, גרירת חיובים מיותרים   .

חשוב מאוד שלכל משלוח יצוא יתלווה גיליון בטיחות MSDS אשר בהתאם לצורך יוצג לרשויות המכס במדינת היעד.

—————

*ליז מרקוביץ' – מומחית בעלת ניסיון תעשייתי של למעלה משני עשורים בשינוע חומרים מסוכנים

מנכ"ל חברת ר.נ.י. יעוץ ושילוח בינלאומי rny.co.il