A2B תקיים סדנת ניהול ושיפור האיכות במחסנים

ארגונים רבים מאמצים את שיטת העברת האחריות לאיכות בארגון, למבצעי הפעולות עצמם. בכדי להשיג את מקסימום האפקטיביות בשיטה זו, נדרשת בהירות לגבי משמעותה של אחריות זו והשלכותיה על איכות המוצר הסופי. הסדנה מסייעת למנהל המחסן ועובדיו בהבנת הקשר שבין עשייתם השוטפת ורמת האיכות הסופית ובניהול הנקודות הקריטיות להבטחתה. חברתA2B  תקיים ב-27.5.19, סדנה למנהלי לוגיסטיקה, מנהלי מחסנים ועובדיהם, בעלי האחריות לאיכות והמעוניינים לשפר את תרומתם לאיכות הכוללת בארגון. מטרות הסדנה שתנחה ליאורה שושני – יועצת ומרצה בתחום ניהול האיכות, הן: רתימת עובדי המחסן לתחום האיכות ; יצירת בהירות לגבי מידת השפעתם על רמת האיכות ללקוח ; העברת ידע בנושא איכות אל עובדי המחסן ; הכרת כלים ועזרים לאיתור נקודות קריטיות בניהול האיכות במחסנים ; למידה מתוך תרגול של הכלים הנ"ל ; הכשרת המשתתפים לביצוע עצמאי של תהליכים אלו. ליאורה שושני, בעלת מעל 30 שנות "ניסיון שטח" בניהול איכות ובתפקיד מטה כלל ארגוני, תעביר בסדנה את הנושאים: ביאור מונחים: איכות המוצר, ערך ללקוח, אחריות וסמכות לאיכות, זרימת תהליך, איכות באחסון, בפריקה, הטענה ובשינוע, זרימת תהליך, דרישות רגולציה ; איפה אני משפיע? – מיפוי ביחד עם המודרכים ; בקרות, מדידה, שגרות ובחינת האפקטיביות ; ניתוח גורם תוצאה (תלונות לקוחות, שביעות רצון ממשקים, ממצאי איכות) ; למידה והפקת לקחים. לפרטים נוספים: דורית כהן, מנכ"ל A2B, 03-9044077/116  [email protected]   www.a2business.co.il