צים תמונת אווירה

צים מעדכנת את התחזית לשנת 2023, צפי של EBITDA של 1.2-1.6 מיליארד $

צים - לוגו

חיפה, 12 ביולי, 2023 – צים שירותי ספנות משולבים בע"מ (NYSE: ZIM), חברת ספנות והובלה ימית גלובלית, עדכנה היום את התחזית השנתית לשנת 2023, וכעת צופה EBITDA מתואם בטווח של 1.2 מיליארד דולר עד 1.6 מיליארד דולר והפסד EBIT מתואם בטווח של 500 מיליון דולר עד 100 מיליון דולר. זאת בהשוואה לתחזית קודמת של EBITDA מתואם בטווח של בין 1.8-2.2 מיליארד דולר ו-EBIT מתואם חיובי בטווח של בין 100-500 מיליון דולר.

 

התחזית המעודכנת של צים לשנת 2023 נובעת בעיקר מחולשה מתמשכת בתעריפי ההובלה בכל איזורי הסחר של החברה, ובפרט בסחר שבין אסיה לצפון אמריקה, הצפויה להימשך גם במהלך המחצית השנייה של 2023. הגידול בכמויות המובלות גם כן צפוי להיות נמוך מהתחזית המקורית, שכן הביקושים ממשיכים להיות מתונים.

 

אלי גליקמן, נשיא ומנכ"ל צים, אמר, "בטווח הקצר, תנאי השוק בספנות המכולות ממשיכים להיות מאתגרים, והביקוש לשירותי הובלה צפוי להישאר מוגבל בהמשך השנה. בעוד שתוצאות הרבעון השני שלנו תואמות באופן כללי את הציפיות שלנו, אנו כבר לא צופים שיפור בתעריפי ההובלה במחצית השנייה של 2023 כמצופה מהעונתיות בתעשייה, כפי שהנחנו בעבר."

 

גליקמן המשיך: "בתקופה מאתגרת זו, נמשיך לנהל וליעל את הצי והשירותים שלנו בהתאם לתנאי השוק, למקסם את הנזילות שלנו, תוך שמירה על נאמנות לגישה ממוקדת-הלקוח שלנו, סימן ההיכר של הצלחת צים. אנו צופים כי המאזן החזק שלנו והנזילות המשמעותית ימשיכו לשרת את צים היטב ויאפשרו לנו לשמור על ראייה ארוכת טווח. במבט לעתיד, אנו מאמינים כי צי האוניות החדשות שלנו, במיוחד האוניות החדשות והירוקות מסוג LNG, ישפרו באופן משמעותי את מבנה העלויות שלנו ואת מעמדנו התחרותי, ויאפשרו לנו לספק ערך בר-קיימא הן ללקוחות והן לבעלי המניות בטווח הארוך".

 

צים מתכננת לדווח על תוצאות הרבעון השני של 2023 ולקיים שיחת ועידה למשקיעים ביום רביעי, 16 באוגוסט 2023.

 

מסמך זה הינו תרגום נוחות בלבד לנוסח ההודעה באנגלית, המהווה את המסמך הרשמי והמחייב מטעם החברה.

 

אודות צים

חברת צים שירותי ספנות משולבים (NYSE:ZIM) נוסדה בישראל בשנת 1945, והיא חברת ספנות והובלה ימית גלובלית מובילה. לצים פעילות ביותר מ-90 מדינות, והיא משרתת כ-34,000 לקוחות ביותר מ-300 נמלים ברחבי העולם. צים מיישמת אסטרטגיות דיגיטליות ומחויבות לערכי אחריות תאגידית וסביבתית על מנת לספק ללקוחותיה שירותי ספנות ופתרונות לוגיסטיים חדשניים, שירות מעולה וחווית לקוח מיטבית. האסטרטגיית המבודלת של צים, המבוססת על ניהול גמיש של צי האוניות ופריסתו הגיאוגרפית, מאפשרת לחברה כיסוי בקווי סחר עיקריים, תוך התמקדות בשווקים נבחרים שבהם יש לחברה יתרון תחרותי. למידע נוסף, אנא בקרו באתר החברה בכתובת www.ZIM.com.

 

שימוש במדדים פיננסיים שאינם לפי כללי דיווח כספי IFRS בתחזית החברה לשנת 2023

החברה לא עורכת התאמה בין המדדים הפיננסיים שאינם לפי כללי דיווח כספי IFRS בתחזית החברה לשנת 2023 ובין מדדי IFRS מקבילים, עבור מידע צופה פני עתיד. במיוחד, החברה לא עורכת התאמה של נתוני ה-EBITDA המתואם וה-EBIT המתואם, משום שלא ניתן לאמוד נתונים שונים הדרושים להתאמה כאמור בין מדדים פיננסיים שאינם לפי כללי דיווח כספי IFRS אלה ובין מדדי IFRS מקבילים, ללא מאמץ בלתי סביר, וזאת בשל אי הודאות הרבה והשונות הפוטנציאלית המשמעותית בסעיפי העלות וההוצאות העתידיים שבגינם עורכת החברה התאמה. גורמים אלה עשויים להיות בעלי השפעה מהותית, והם קשים לחיזוי ונתונים לשינויים תכופים.

 

מידע צופה פני עתיד

המידע שלהלן כולל, או עשוי להיחשב ככולל מידע צופה פני עתיד (כהגדרתו בחוק האמריקאי Private Securities Litigation Reform Act משנת 1995). במקרים מסוימים, ניתן לזהות מידע כאמור במילים צופות פני עתיד, כגון פעלים בלשון עתיד, או מילים כגון "עשויה", "עתידה", "צפויה", "מאמינה", "מתכננת", "מעריכה", "צפי", "תחזית", "פוטנציאל", "המשך" וכו', בלשון חיוב או שלילה, וכן מילים דומות. מידע צופה פני עתיד זה כפוף לסיכונים, אי-ודאות והנחות לגבי החברה, והוא עשוי לכלול תחזיות לגבי תוצאותיה העתידיות של פעילות החברה, אסטרטגיות הצמיחה הצפויות שלה, ומגמות חזויות בפעילותה כמו גם מדיניות הדיבידנדים המיועדת שלה. מידע זה מהווה תחזיות בלבד המבוססות על הציפיות והתחזיות הנוכחיות של החברה בדבר אירועים או תוצאות עתידיים. קיימים גורמים מהותיים שבכוחם לגרום לתוצאות, להיקף הפעילות, לביצועים או להישגים של החברה בפועל להיות שונים מהותית מהתוצאות, היקף הפעילות, הביצועים או ההישגים המשתקפים במידע צופה פני העתיד או המשתמעים ממנו. גורמים העשויים להביא להבדלים כאמור כוללים גם, אך לא רק, שינויי שוק בתעריפי או במחירי ההובלה, הדלק והחכירה או בתעריפים או במחירים אחרים, תנודות בהיצע ובביקוש בענף ההובלה הימית במכולות, חוקים או תקנות חדשים המשפיעים על פעילות החברה, מתחרים חדשים ושינויים בסביבת התחרות, תוצאת הליכים משפטיים שהחברה היא צד להם, אי-יציבות גיאופוליטית עולמית, אזורית ו/או מקומית, תנודות בשיעור האינפלציה, תנודות בשווקי ההון וכן גורמי סיכון ואי-וודאות אחרים המפורטים מעת לעת בדיווחי החברה לרשות האמריקאית לניירות ערך (SEC), לרבות בסעיף "גורמי סיכון" בדוח השנתי של החברה לשנת 2022 שהוגש ל-SEC ביום 13 במרץ, 2023.

 

למרות שהחברה מאמינה שהציפיות המגולמות באמירות צופות פני עתיד במסמך זה הינן סבירות, החברה לא יכולה להבטיח תוצאות, היקף פעילות, ביצועים או הישגים עתידיים. יתרה מכך, לא החברה ולא שום אדם אחר לוקחים על עצמם אחריות לדיוק ולשלמות של מידע צופה פני עתיד כלשהו. החברה אינה מתחייבת לעדכן מידע צופה פני עתיד כלשהו לאחר מועד מסמך זה לצורך התאמת אמירותיה הקודמות לתוצאות בפועל או לעדכון בתחזיות, למעט כנדרש על פי דין.

 

החברה עורכת את דוחותיה הכספיים בהתאם לתקני הדיווח הכספי הבינלאומיים (IFRS), המפורסמים על ידי הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB).

 

שימוש במדדים פיננסיים שאינם לפי כללי דיווח כספי IFRS

החברה מציגה מדדים שאינם לפי כללי דיווח כספי IFRS כמדדי ביצועים נוספים, שכן החברה מאמינה שהצגה כאמור מאפשרת להשוות את תוצאות פעילותה בין תקופות שונות באופן עקבי. אין להתייחס למדדים אלה כנתונים עצמאיים בפני עצמם, או כתחליף לנתון הרווח התפעולי, למדדי ביצועים אחרים, או לנתוני תזרים מזומנים, שנערכו בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים כמדדי רווחיות או נזילות. לתשומת ליבכם, מדד ה-EBITDA המתואם אינו לוקח בחשבון דרישות שירות חוב, או התחייבויות אחרות, לרבות השקעות הוניות, ולפיכך הוא אינו משקף בהכרח את הסכומים העשויים להיות זמינים לשימוש החברה. בנוסף, מדדים פיננסיים שאינם לפי כללי דיווח כספי IFRS, כפי שהחברה מציגה, עשויים שלא להיות ברי-השוואה למדדים בעלי כינוי דומה המדווחים על ידי חברות אחרות, בשל הבדלים באופן החישוב של מדדים אלה.

 

EBITDA מתואם הוא מדד פיננסי שאינו לפי כללי דיווח כספי IFRS, שאנו מגדירים כרווח (הפסד) נקי בניכוי הוצאות (הכנסות) מימון, נטו, מיסים על הכנסה, פחת והפחתות, לקביעת ה-EBITDA, וכן המתואם לשם ניכוי הפסד (ביטול הפסד) מירידת ערך נכסים, הוצאות חכירת אניות שלא במזומן, רווחי (הפסדי) הון שלא במהלך העסקים הרגיל של החברה והוצאות הקשורות להתחייבויות תלויות משפטיות.

 

EBIT מתואם הוא מדד פיננסי שאינו לפי כללי דיווח כספי IFRS, שאנו מגדירים כרווח (הפסד) נקי בניכוי הוצאות (הכנסות) מימון, נטו, ומיסים על הכנסה, לקביעת תוצאות הפעילות השוטפת שלנו (EBIT), וכן המתואם לשם ניכוי הוצאות חכירת אניות שלא במזומן, הפסד (ביטול הפסד) מירידת ערך נכסים, רווחי (הפסדי) הון שלא במהלך העסקים הרגיל של החברה והוצאות הקשורות להתחייבויות תלויות משפטיות.