מדד מנהלי הרכש - תמונה מובילה

מדד מנהלי הרכש לחודש פברואר – המשק היצרני שב להתכווצות

ארגון מנהלי הרכש  ולוגיסטיקה בישראל

קשר עם עיתונות \ שאלות ואינפורמציה נוספת, טלפון : 03-6966944, פקס   : 03-6919047

פרסום זה מבוסס על מידע שנאסף ועובד על ידי ארגון מנהלי הרכש  בישראל  ומכיל נתונים אשר נאספים ממנהלי רכש בסקטור היצרני בישראל. במפעלים יצרניים נע ערך פעולות הרכש והלוגיסטיקה בין 50% ל – 70% מעלות תשומות הייצור ומכאן השפעתם הרבה על מחיר המוצר והתנהגות השוק. היקף הרכישות  בישראל מסתכם במיליארדי שקלים מידי שנה.

אלי צימלס מרכז מדד מנהלי הרכש

*****************************************************************

במדד מנהלי הרכש בישראל חל החודש שוב שינוי כיוון ולאחר חודש אחד בלבד חצה המדד את קו 50% המבדיל בין התכווצות להתרחבות ועבר להתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 49.1% לעומת ערך של 50.8% שנמדד בחודש הקודם (סדרת נתונים מנוכה עונתיות), ירידה קלה של 1.7% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. החודש רכיב הביקושים המקומיים ורכיב תפוקות הייצור ממשיכים להימצא בהתרחבות, וזאת בעוד רכיבי התעסוקה והביקושים ליצוא ממשיכים גם החודש להימצא בהתכווצות. החודש רכיב מחירי חומרי הגלם ממשיך להימצא במגמת התרחבות. החודש רכיבי רמות מלאי של חומרי הגלם ומוצרים מוגמרים שבו להימצא בהתכווצות. רכיבי זמני האספקה ממשיכים להימצא החודש במגמת התכווצות. יש לציין כי במדינות אחרות ובמיוחד בארה"ב ואנגליה המשקים היצרניים ממשיכים להימצא החודש במגמת התכווצות.

להלן ריכוז נתוני המדד לחודש פברואר 2024  והשוואה לנתוני החודש הקודם:

 

  מדד

חודש

פברואר

מדד

חודש

ינואר

 

שינוי

 

מגמה

מס' חודשים במגמה
מדד הכללי 49.1 50.8 1.7- התכווצות 1
קו מגמה 49.5 50.0 0.5- התכווצות 11
ביקושים מקומיים 52.9 55.3 2.4- התרחבות 4
ביקושים לייצוא 48.3 47.8 0.5 התכווצות 13
תפוקות ייצור 55.6 60.0 4.4- התרחבות 9
תעסוקה 46.5 47.9 1.4- התכווצות 13
מחירי חומרי גלם 61.1 63.3 2.2- התרחבות 43
מלאי מוצר מוגמר 48.9 55.0 6.1- התכווצות 1
מלאי חומרי גלם 49.8 52.2 2.4- התכווצות 1
כמות הרכישות למלאי 41.5 42.7 1.2- התכווצות 11
זמני אספקה יבוא 38.4 38.9 0.5- התכווצות 56
זמני אספקה מקומי 38.8 36.7 2.1 התכווצות 8

 

 תפוקות הייצור PRODUCTION                                                                          

רכיב תפוקות הייצור ממשיך זה החודש התשיעי ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה התמתנות משמעותית בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 55.6% לעומת ערך של 60.0% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 4.4% לעומת החודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את המשך ההתרחבות ברכיב זה למגוון סיבות ובעיקר לרמת הביקושים, לעונתיות ולמהלכי התייעלות.

NEW LOCAL ORDERS                                           הזמנות חדשות לקוחות בארץ

רכיב ההזמנות המקומיות ממשיך זה החודש הרביעי ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה ברכיב זה התמתנות בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 52.9% לעומת ערך של 55.3% שנמדד בחודש הקודם, ירידה קלה של 2.4% לעומת החודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את המשך ההתרחבות ברכיב זה למספר סיבות ובעיקר לרמת הביקושים, לעונתיות ולמהלכי התייעלות.

QUANTITY OF PURCHASES                                                        רכישות למלאי

רכיב כמות הרכישות למלאי ממשיך זה החודש האחת עשרה ברציפות להימצא במגמת התכווצות והחודש אף נצפתה ברכיב זה התעצמות נוספת בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 41.5% לעומת ערך של 42.7% שנמדד בחודש שעבר, ירידה של 1.2% לעומת החודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את המשך מגמת ההתכווצות ברכיב זה לעונתיות, לשינויים ברמת המחירים ולמדיניות מלאי של הפירמות.

מחירים                                                                                     PRICES               

רכיב המחירים של חומרי הגלם ממשיך זה החודש הארבעים ושלשה ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה ברכיב זה התמתנות קלה בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 61.1% לעומת ערך של 63.3% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 2.2% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. המשמעות של רכיב המחירים הממשיך להימצא במגמת התרחבות הינו כי נצפתה המשך ההתייקרות במחירי חומרי הגלם. הסיבות העיקריות להמשך ההתרחבות ברכיב זה מיוחסת ע"י המשיבים לסקר להמשך העליה במחירי חומרי הגלם, לשינויים בשערי החליפין ולמחסור בחומרי גלם.

רכישות בארץ -זמני הספקה     LOCAL DELIVERY TIMES                               רכיב זמני האספקה בשוק המקומי ממשיך זה החודש השמיני ברציפות להימצא במגמת התכווצות אם כי החודש נצפתה ברכיב זה התמתנות נוספת במגמת ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 38.8% לעומת ערך של 36.7% שנמדד בחודש הקודם, עליה קלה של 2.1% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. המשמעות של רכיב זמני אספקה הנמצא בהתכווצות הינה כי קיימת ההתארכות בזמני האספקה.

IMPORTS DELIVERY TIMES                           יבוא חומרי גלם – זמני הספקה

רכיב זמני האספקה מחו"ל ממשיך זה החודש החמישים ושישה ברציפות להימצא במגמת התכווצות והחודש אף נצפתה ברכיב זה התעצמות בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 38.4% לעומת ערך של 38.9% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 0.5% לעומת החודש הקודם. המשמעות של רכיב זמני אספקה מחו"ל הממשיך להימצא בהתכווצות הינה כי נמשכת ההתארכות בזמני האספקה מחו"ל.

STOCKS OF RAW MATERIALS                                      חומרי גלם רמות מלאי

ברכיב רמות המלאי של חומרי גלם חל החודש שוב שינוי כיוון ולאחר חודש אחד בלבד בהתרחבות שב רכיב זה וחצה את קו 50% המפריד בין התכווצות להתרחבות ושב להתכווצות. הערך שנמדד ברכיב זה עומד החודש על 49.8% לעומת ערך של 52.2% שנמדד בחודש הקודם, ירידה קלה של 2.4% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את שינוי הכיוון ברכיב זה והחזרה להתכווצות בעיקר לרמת הביקושים ולעונתיות.

STOCKS OF FINISHED GOODS                                              מלאי מוצר מוגמר

גם ברכיב מלאי מוצר מוגמר חל החודש שינוי כיוון ולאחר ארבעה חודשים ברציפות במגמת התרחבות חצה רכיב זה את קו 50% המפריד בין התכווצות להתרחבות ועבר להתכווצות. הערך שנמדד ברכיב זה החודש עומד על 48.9% לעומת ערך של 55.0% שנמדד בחודש הקודם, ירידה דרסטית של 6.1% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את שינוי הכיוון והחזרה להתכווצות ברכיב זה לרמת הביקושים, לעונתיות ולמדיניות מלאי מכוונת של הפירמות.

רמת התעסוקה                                                                          EMPLOYMENT   

רכיב התעסוקה ממשיך זה החודש השלשה עשר ברציפות להימצא במגמת התכווצות והחודש אף נצפתה ברכיב זה התעצמות בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 46.5% לעומת ערך של 47.9% שנמדד בחודש הקודם, ירידה קלה של 1.4% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את המשך ההתכווצות ברכיב זה לרמת הביקושים.

NEW EXPORT ORDERS                                       הזמנות חדשות לקוחות בעולם

גם רכיב הביקושים ממשיך זה החודש השלשה עשר ברציפות להימצא במגמת התכווצות אם כי החודש נצפתה ברכיב זה התמתנות בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 48.3% לעומת ערך של 47.8% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 0.5% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את המשך התכווצות ברכיב זה לרמת הביקושים מחו"ל ולעונתיות.

שינויים במחירי חומרים כפי שמדווחים ע"י מנהלי הרכש 

  1. חומרי גלם ושירותים שמחיריהם עלו:

מתכות

ברזל

אלומיניום

כללי

גומי ומוצריו

פלסטיק ומוצריו

שנאים

תכשירים רפואיים

ממירים

פאנלים סולאריים

נייר

דלק

שמנים

בטון

כימיקלים

קלקר

ניילון

סוכר

  1. חומרי גלם ושירותים שמחיריהם ירדו:

כללי

מעגלים מודפסים

רכיבים אקטיביים

עץ

 

{NAPM – Purchasing Managers’ Index {PMI  אינדקס מנהלי הרכש האמריקאי

2021 יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
59.5 59.9 61.1 60.8 61.1 58.7
2022 ינואר פברואר מרץ אפריל מאי ‏ יוני
57.6 58.6 57.1 55.4 56.1 53.0
2022 יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
52.8 52.8 50.9 50.2 49.0 48.4
2023 ינואר פברואר מרץ אפריל מאי ‏ יוני
47.4 47.7 46.3 47.1 46.9 46.0
2023 יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
46.4 47.6 49.0 46.7 46.7 47.4
2024 ינואר פברואר מרץ אפריל מאי ‏ יוני
49.1 47.8

פרסום נתונים אלה באדיבות  ISM, ארגון מנהלי הרכש האמריקאי

המשק היצרני האמריקאי ממשיך להימצא במגמת ההתכווצות

הפעילות הכלכלית של המגזר היצרני בארה"ב ממשיכה זה החודש השישה עשר ברציפות להימצא בהתכווצות והחודש אף נצפתה התעצמות בעוצמה של ההתכווצות. החודש נמדד ערך של 49.1% לעומת ערך של 47.8% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 1.3%. כלל הכלכלה האמריקאית ממשיכה זה החודש הארבעים ושישה ברציפות להימצא במגמת התרחבות. החודש רכיב תפוקות הייצור ורכיב הביקושים המקומיים שבו להתכווצות וזאת לאחר חודש אחד בלבד בהתרחבות ומנגד רכיב הביקושים ליצוא עבר החודש להתכווצות. החודש רק 8 מגזרים מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות בפעילותם הכלכלית. מצב השוק הכלכלי האמריקאי ממשיך במצבו הלא פשוט, אולם מנהלי הרכש ממשיכים להביע אופטימיות לגביי המשך שנת 2024 ומסתמכים גם על השיפור שנצפה בחלקים משרשרת האספקה שבהם היו קשיים בעבר ושיפור ברמת הביקושים בעיקר מחו"ל.

ברכיב הביקושים ליצוא חל החודש שינוי כיוון ולאחר שמונה עשר ברציפות במגמת התכווצות חצה רכיב זה את קו 50% המפריד בין התרחבות להתכווצות ועבר להתרחבות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 51.6% לעומת ערך של 45.2% שנמדד בחודש הקודם, עליה משמעותית של 6.4% לעומת החודש הקודם. החודש רק 6 מגזרים מתוך 18 הנמדדים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

ברכיב הביקושים המקומיים חל החודש שוב שינוי כיוון ולאחר חודש אחד בלבד בהתרחבות שב רכיב זה וחצה את קו 50% ועבר להתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 49.2% לעומת ערך של 52.5% שנמדד בחודש הקודם, ירידה משמעותית של 3.3% לעומת החודש הקודם. החודש 11 מגזרים מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

גם ברכיב תפוקות הייצור חל החודש שוב שינוי כיוון ולאחר חודש אחד בלבד בהתרחבות שב רכיב זה וחצה את קו 50% ושב להתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 48.4% לעומת ערך של 50.4% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 2.0% לעומת החודש הקודם. החודש רק 7 מגזרים מתוך 18 הנמדדים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

רכיב התעסוקה ממשיך זה החודש החמישי ברציפות להימצא במגמת התכווצות והחודש אף נצפתה התעצמות נוספת בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 45.9% לעומת ערך של 47.1% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 1.2% לעומת החודש הקודם. החודש רק 4 מגזרים מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

רכיב המחירים ממשיך זה החודש השני ברציפות להימצא בהתרחבות אם כי החודש נצפתה התמתנות בעוצמה של ההתרחבות. החודש עומד על 52.5% לעומת ערך של 52.9% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 0.4% לעומת החודש הקודם. משמעות המצאות רכיב המחירים בהתרחבות הינה כי נצפית התייקרות במחירי חומרי הגלם. מנהלי הרכש מציינים חומרי גלם ושירותים בהם נצפתה ההתייקרות ובניהם אלומיניום, פלדה ומוצריו, הובלה ימית ועלויות אחזקה, ומנגד מציינים את המשך הוזלת המחירים בחומרי אריזה וגז טבעי. כמו כן מציינים מנהלי הרכש מגוון חומרי גלם בהם נמשך המחסור ובניהם רכיבים וציוד אלקטרוניים.

מדד מנהלי הרכש  הבריטי  THE CHARTERED INSTITUTE OF PURCHASING & SUPPLY

2021 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
54.1 55.1 58.9 60.9 65.6 63.9 60.4 60.3 57.1 57.8 58.1 57.9
2022 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
57.3 58.0 55.2 55.8 54.6 52.8 52.1 47.3 48.4 46.2 46.5 45.3
2023 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
47.0 49.3 47.9 47.8 47.1 46.5 45.3 43.0 44.3 44.8 47.2 46.2
2024 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
47.0 47.5

 

המשק היצרני האנגלי ממשיך במגמת  התכווצות

הפעילות הכלכלית במשק היצרני הבריטי ממשיכה זה החודש התשעה עשר ברציפות להימצא במגמת התכווצות אם כי החודש נצפתה התמתנות נוספת בעוצמה של ההתכווצות. החודש נמדד ערך של 47.5% לעומת ערך של 47.0% אשר נמדד בחודש הקודם, עליה של 0.5% לעומת החודש הקודם. החודש כל הרכיבים החשובים והמרכזיים של המדד ממשיכים להימצא בהתכווצות. החודש כל שלושת הסקטורים הנבדקים ממשיכים להימצא בהתכווצות. מנהלי הרכש מציינים את משבר הים האדום אשר משפיע על עליה במחירי ההובלה וכיוצא מזה על מחירי חומרי הגלם והמוצרים המוגמרים וכתוצאה מכך מכבידים על כמות הביקושים.

רכיב תפוקות הייצור ממשיך זה החודש השתיים עשרה ברציפות להימצא במגמת התכווצות אם כי  החודש נצפתה ברכיב זה התמתנות בעוצמת המגמה, החודש נמדד ברכיב זה ערך של 48.3% לעומת ערך של 45.5% שנמדד בחודש הקודם, עליה קלה של 2.8% לעומת החודש הקודם. מנהלי הרכש מציינים כי הסיבות העיקריות להמשך ההתכווצות הינה המשך הירידה בביקושים הנובע שפל כללי בביקוש העולמי והפרעות בשרשרת האספקה בעיקר עקב משבר בים האדום.

רכיב הביקושים המקומיים ממשיך זה החודש האחד עשר ברציפות להימצא במגמת התכווצות והחודש אף נצפתה התעצמות נוספת בעוצמה של ההתכווצות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 45.4% לעומת ערך של 46.1% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 0.7% לעומת החודש הקודם. החודש כל שלושת הסקטורים הנבדקים נמצאים בהתכווצות. מנהלי הרכש מציינים כי יש צמצום בהזמנות מצד הלקוחות חלקם עקב חוסר אמון וחלק בעקבות רצון לנצל מלאים עד תום.

רכיב הביקושים ליצוא ממשיך זה החודש העשרים וחמישה ברציפות להימצא במגמת התכווצות והחודש אף נצפתה ברכיב זה התעצמות בעוצמה של ההתכווצות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 44.2% לעומת ערך של 47.5% שנמדד בחודש הקודם, ירידה קלה של 3.3% לעומת החודש הקודם. מנהלי הרכש מציינים כי מגמת ההתכווצות החודש נצפתה בכל שלושת הסקטורים.

רכיב מחירי חומרי הגלם ממשיך זה החודש השני ברציפות להימצא בהתרחבות והחודש אף נצפתה התעצמות, אמנם מזערית, בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 52.7%, עליה של 0.2% לעומת החודש הקודם. המשמעות של הימצאות רכיב זה בהתרחבות הינה כי נצפתה התייקרות במחירי חומרי הגלם. מנהלי הרכש מציינים כי התייקרות המחירים נצפתה בכל שלושת הסקטורים, הצריכה הביניים וההשקעה. מנהלי הרכש מייחסים את עליית המחירים למשבר הים האדום המעלה את מחירי ההובלה ואת מחירי חומרי הגלם.

רכיב התעסוקה ממשיך זה החודש השבעה עשר ברציפות להימצא במגמת התכווצות והחודש אף נצפתה ברכיב זה התעצמות בעוצמה של ההתכווצות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 43.3% לעומת ערך של 47.5% שנמדד בחודש הקודם, ירידה משמעותית של 4.2% לעומת החודש הקודם. מנהלי הרכש מציינים כי ההתכווצות ברכיב זה נצפתה החודש בכל שלושת הסקטורים. כמו כן מציינים כי הסיבות העיקריות המיוחסת להמשך הצמצום בכ"א הינם קשורות לארגון מחדש של הפירמות, פיטורים, תוכניות לניהול עלויות והתאמת הקיבולת לרמת הביקושים המתדרדרת הן מהשוק המקומי והן מהשוק הגלובלי.

 

הערות על הסקר והמדד של מנהלי הרכש בישראל

הדוח הזה מבוסס על נתונים הנאספים ומעובדים מידי חודש בעזרת שאלונים הנשלחים אל  מספר גדול של מנהלי רכש של חברות תעשייתיות במגזר היצרני בישראל. מיון החברות המשתתפות מבוסס על הגדרות S I C ותרומתן של חברות אלה ל – GNP בישראל. התגובות המתקבלות משקפות את השינוי במגמה , במידה והיה, בחודש השוטף בהשוואה לחודש הקודם. התחומים הנבדקים משותפים לכל מדדי ה – PMI בעולם. בכל אחד מן התחומים בהם נאספים נתונים מראה  Diffusion Index את ההבדל נטו במספר התגובות בין אלה שהראו גבוה\טוב יותר לביו אלה שהראו נמוך\ גרוע יותר באחוזים. אינדקס זה הוא סכום כל התשובות אשר השיבו גבוה\טוב יותר  + מחצית מספר המשיבים ללא שינוי.   ניכוי השפעת העונתיות על סדרות נתונים מקוריות של מדד מנהלי הרכש , נעשה בעזרת תכנת x-12, כמקובל בישראל ובעולם ,בנוסף לכך מבוצע התאמת הניכוי ללוח השנה העברי בעזרת אלגוריתם שפותח על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בישראל.

מדד מנהלי הרכשPMI   מחושב מתוך נתונים אלה הוא למעשה שקלול של  האינדקסים העקרים  בתחומים הבאים : תפוקות הייצור מקדם (0.25), הזמנות בארץ מקדם ( 0.225 ), הזמנות בחו"ל מקדם (0.225), רכישות למלאי מקדם (0.15) ,  תעסוקה (0.05 ), זמני אספקה מקדם (0.05 ) , כאשר נתוני זמני האספקה הפוכים כדי שבגרף הם ינועו באותו כוון. משקלות אלה מבוססים על הניסיון המצטבר של ארגון מנהלי הרכש ולאחר תאום עם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מדד מנהלי הרכש בישראל הינו אחד מהמדדים המרכיבים את מדד מנהלי הרכש הגלובלי.

 

ארגון מנהלי רכש ולוגיסטיקה בישראל

ארגון מנהלי הרכש והלוגיסטיקה בישראל הוא ארגון מקצועי וולונטרי המאגד בתוכו כ- 600 חברים המשמשים בתפקידים בכירים בתחום ניהול הרכש והלוגיסטיקה בישראל. במסגרת  מלוי תפקידם הם מאתרים מקורות אספקה ושירותים לפי צרכי הארגון אותו הם משרתים ושולטים על הביצועים והמחירים של אותם מקורות אספקה בצורה שתבטיח זרימה של טובין ושירותים. חברי הארגון מבצעים רכש בסכום כולל של כמה מאות מיליוני שקלים בשנה בישראל. הארגון חבר בפדרציה הבינלאומית של מנהלי רכש והספקה IFPSM) ), האיגוד האירופאי לרכש (ECPS ) וכן במועצה האירופית ללוגיסטיקה  (ELA).

למרות העובדה שלא נחסך כל מאמץ באיסוף המידע , דיוק הכנתו ופרסומו  אין העורכים ו\  או המפרסמים רואים עצמם אחראים לטעויות בדיווח או לנזק תוצאתי אחר שיגרם על ידי השימוש בנתונים שגויים .