מדד מנהלי הרכש - תמונה מובילה

מדד מנהלי הרכש בישראל לחודש ספטמבר: המשק היצרני המקומי ממשיך במגמת ההתכווצות

מדד מנהלי הרכש בישראל לחודש ספטמבר: המשק היצרני המקומי ממשיך במגמת ההתכווצות

מדד מנהלי הרכש בישראל ממשיך זה החודש הרביעי ברציפות להימצא במגמת התכווצות אם כי החודש נצפתה התמתנות בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 49.2% לעומת ערך של 48.1% שנמדד בחודש הקודם (סדרת נתונים מנוכה עונתיות), עליה של 1.1% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. החודש ממשיכים להימצא במגמת התכווצות רכיבי התעסוקה והביקושים ליצוא בעוד רכיבי הביקושים המקומיים ותפוקות הייצור ממשיכים להימצא בהתרחבות. גם החודש רכיב מחירי חומרי הגלם ממשיך להימצא במגמת התרחבות. החודש חל שינוי כיוון ומעבר להתכווצות ברכיב רמות מלאי של מוצרים מוגמרים החודש. רכיבי זמני האספקה ממשיכים להימצא החודש במגמת התכווצות. יש לציין גם במדינות אחרות ובמיוחד בארה"ב ואנגליה המשקים נמצאים מזה מס' חודשים במגמת התכווצות.

 

להלן ריכוז נתוני המדד לחודש ספטמבר 2023  והשוואה לנתוני החודש הקודם:

 

  מדד

חודש

ספטמבר

מדד

חודש

אוגוסט

 

שינוי

 

מגמה

מס' חודשים במגמה
מדד הכללי 49.2 48.1 1.1 התכווצות 4
קו מגמה 48.7 47.8 0.9 התכווצות 6
ביקושים מקומיים 52.7 53.0 0.3- התרחבות 18
ביקושים לייצוא 49.2 45.1 4.1 התכווצות 8
תפוקות ייצור 52.7 51.9 0.8 התרחבות 4
תעסוקה 44.6 43.4 1.2 התכווצות 8
מחירי חומרי גלם 58.2 54.7 3.5 התרחבות 38
מלאי מוצר מוגמר 49.8 55.2 5.4- התכווצות 1
מלאי חומרי גלם 54.0 56.3 2.3- התרחבות 5
כמות הרכישות למלאי 42.3 41.6 0.7 התכווצות 6
זמני אספקה יבוא 41.9 44.9 3.0- התכווצות 51
זמני אספקה מקומי 48.6 47.8 0.8 התכווצות 3

 

תפוקות הייצורPRODUCTION                                                                          

רכיב תפוקות הייצור ממשיך זה החודש הרביעי ברציפות להימצא בהתרחבות והחודש אף נצפתה התעצמות נוספת בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 52.7% לעומת ערך של 51.9% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 0.8% לעומת החודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את המשך ההתרחבות ברכיב זה למגוון סיבות ובעיקר לעונתיות, לרמת הביקושים ומהלכי התייעלות.

NEW LOCAL ORDERS                                           הזמנות חדשות לקוחות בארץ

רכיב ההזמנות המקומיות ממשיך זה החודש השמונה עשר ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה ברכיב זה התמתנות נוספת בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 52.7% לעומת ערך של 53.0% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 0.3% לעומת החודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את המשך ההתרחבות ברכיב זה למגוון רחב של סיבות ובעיקר לרמת הביקושים ולעונתיות.

QUANTITY OF PURCHASES                                                        רכישות למלאי

רכיב כמות הרכישות למלאי ממשיך זה החודש השישי ברציפות להימצא במגמת התכווצות אם כי החודש נצפתה ברכיב זה התמתנות נוספת בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 42.3% לעומת ערך של 41.6% שנמדד בחודש שעבר, עליה של 0.7% לעומת החודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את המשך ההתכווצות ברכיב זה לעונתיות ולשינויים ברמת המחירים.

מחירים                                                                                     PRICES               

רכיב המחירים של חומרי הגלם ממשיך זה החודש השלושים ושמונה ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש אף נצפתה ברכיב זה התעצמות בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 58.2% לעומת ערך של 54.7% שנמדד בחודש הקודם, עליה קלה של 3.5% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. המשמעות של רכיב המחירים הממשיך להימצא במגמת התרחבות הינו כי נצפתה המשך ההתייקרות במחירי חומרי הגלם. הסיבות העיקריות להמשך ההתרחבות ברכיב זה מיוחסת ע"י המשיבים לסקר בהמשך העליה במחירי חומרי הגלם ולשינויים בשערי החליפין.

רכישות בארץ -זמני הספקה     LOCAL DELIVERY TIMES                               רכיב זמני האספקה בשוק המקומי ממשיך זה החודש השלישי ברציפות להימצא במגמת התכווצות אם כי החודש נצפתה ברכיב התמתנות במגמת ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 47.8% לעומת ערך של 47.8% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 0.8% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. המשמעות של רכיב זמני אספקה הנמצא בהתכווצות הינה כי נצפתה התארכות בזמני האספקה המקומי.

IMPORTS DELIVERY TIMES                           יבוא חומרי גלם – זמני הספקה

רכיב זמני האספקה מחו"ל ממשיך זה החודש החמישים ואחת ברציפות להימצא במגמת התכווצות והחודש אף נצפתה ברכיב זה התעצמות בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 41.9% לעומת ערך של 44.9% שנמדד בחודש הקודם, ירידה קלה של 3.0% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. המשמעות של רכיב זמני אספקה הממשיך להימצא בהתכווצות הינה כי נמשכת ההתארכות בזמני האספקה מחו"ל.

STOCKS OF RAW MATERIALS                                      חומרי גלם רמות מלאי

רכיב רמות המלאי של חומרי גלם ממשיך זה החודש החמישי ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה ברכיב זה התמתנות בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד ברכיב זה עומד החודש על 54.0% לעומת ערך של 56.3% שנמדד בחודש הקודם, ירידה קלה של 2.3% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את המשך ההתרחבות ברכיב זה למספר סיבות ובעיקר לרמת הביקושים, לעונתיות ולמדיניות מלאי מכוונת של הפירמות.

STOCKS OF FINISHED GOODS                                              מלאי מוצר מוגמר

ברכיב מלאי מוצר מוגמר חל החודש שינוי כיוון ולאחר תשעה חודשים ברציפות במגמת התרחבות שב רכיב זה וחצה את קו 50% המפריד בין התכווצות להתרחבות ועבר להתכווצות. הערך שנמדד ברכיב זה החודש עומד על 49.8% לעומת ערך של 55.2% שנמדד בחודש הקודם, ירידה משמעותית של 5.4% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את שינוי הכיוון והמעבר להתכווצות ברכיב זה לרמת הביקושים,  עונתיות ולמדיניות מלאי של הפירמות.

רמת התעסוקה                                                                          EMPLOYMENT   

רכיב התעסוקה ממשיך זה החודש השמיני ברציפות להימצא במגמת התכווצות אם כי החודש נצפתה ברכיב זה התמתנות נוספת בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 44.6% לעומת ערך של 43.4% שנמדד בחודש הקודם, עליה קלה של 1.2% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את המשך ההתכווצות ברכיב זה לרמת הביקושים ולעונתיות.

NEW EXPORT ORDERS                                       הזמנות חדשות לקוחות בעולם

גם רכיב הביקושים ממשיך זה החודש השמיני ברציפות להימצא במגמת התכווצות אם כי החודש נצפתה ברכיב זה התמתנות משמעותית בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 49.2% לעומת ערך של 45.1% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 4.1% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את המשך התכווצות ברכיב זה לרמת ביקושים מחו"ל ולעונתיות.

 

שינויים במחירי חומרים כפי שמדווחים ע"י מנהלי הרכש  

  1. חומרי גלם ושירותים שמחיריהם עלו:

מתכות

פלדה

ברזל

אלומיניום

טיטניום

כללי

בדים

שמנים

רכיבים אלקטרוניים

חומרי ניקוי

ניילון

עץ

דלק

בטון

גומי

זכוכית

שנאים

תכשירים רפואיים

 

  1. חומרי גלם ושירותים שמחיריהם ירדו:

כללי

כבלי חשמל

 

{NAPM – Purchasing Managers’ Index {PMI

אינדקס מנהלי הרכש האמריקאי

2021 ינואר פברואר מרץ אפריל מאי ‏ יוני
58.7 60.8 64.7 60.7 61.2 60.6
2021 יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
59.5 59.9 61.1 60.8 61.1 58.7
2022 ינואר פברואר מרץ אפריל מאי ‏ יוני
57.6 58.6 57.1 55.4 56.1 53.0
2022 יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
52.8 52.8 50.9 50.2 49.0 48.4
2023 ינואר פברואר מרץ אפריל מאי ‏ יוני
47.4 47.7 46.3 47.1 46.9 46.0
2023 יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
46.4 47.6 49.0

פרסום נתונים אלה באדיבות  ISM, ארגון מנהלי הרכש האמריקאי

המשק היצרני האמריקאי ממשיך במגמת ההתכווצות

הפעילות הכלכלית של המגזר היצרני בארה"ב ממשיכה זה החודש האחד עשר ברציפות להימצא בהתכווצות אם כי החודש נצפתה התמתנות נוספת בעוצמה של ההתכווצות. החודש נמדד ערך של 49.0% לעומת ערך של 47.6% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 1.4% לעומת החודש הקודם. זהו הערך הגבוה ביותר שנצפה מאז חודש נובמבר 2022. החודש רכיב תפוקות הייצור ורכיב התעסוקה עברו להתרחבות. גם החודש רק 5 מגזרים מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות בפעילותם הכלכלית. תנאי השוק הכלכלי האמריקאי משפיעות על כלל העסקים ובעיקר על רמות הביקושים. מנהלי הרכש מביעים אופטימיות עקב השיפור המתמשך במדד מזה 4 חודשים, חודש בחודשו, לכיוון חציית קו 50%.

רכיב הביקושים ליצוא ממשיך זה החודש הארבעה עשר ברציפות להימצא במגמת התכווצות אם כי החודש נצפתה התמתנות נוספת בעוצמה של ההתכווצות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 47.4% לעומת ערך של 46.5% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 0.9% לעומת החודש הקודם. החודש אך ורק 3 מגזרים מתוך 18 הנמדדים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

רכיב הביקושים המקומיים ממשיך זה החודש השלשה עשר ברציפות להימצא במגמת התכווצות אם כי החודש נצפתה ברכיב זה התמתנות בעוצמה של ההתכווצות.  הערך שנמדד החודש עומד על 49.2% לעומת ערך של 46.8% שנמדד בחודש הקודם, עליה משמעותית של 2.4% לעומת החודש הקודם. החודש רק 5 מגזרים מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

ברכיב תפוקות הייצור חל החודש שינוי כיוון ולאחר שלשה חודשים ברציפות במגמת התכווצות שב רכיב זה וחצה את קו 50% המפריד בין התרחבות להתכווצות וחזר להתרחבות.  הערך שנמדד החודש עומד על 52.5% לעומת ערך של 50.0% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 2.5% לעומת החודש הקודם. החודש 10 מגזרים מתוך 18 הנמדדים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

גם ברכיב התעסוקה חל החודש שינוי כיוון ולאחר שלשה חודשים ברציפות במגמת התכווצות שב רכיב זה וחצה את קו 50% המפריד בין התרחבות להתכווצות וחזר להתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 51.2% לעומת ערך של 48.5% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 2.7% לעומת החודש הקודם. החודש רק 27 מגזרים מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

רכיב המחירים ממשיך זה החודש החמישי ברציפות להימצא במגמת התכווצות והחודש  אף נצפתה התעצמות בעוצמה של מגמת ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 43.8% לעומת ערך של 48.4% שנמדד בחודש הקודם, ירידה משמעותית של 4.6% לעומת החודש הקודם. משמעות המשך המצאות רכיב המחירים בהתכווצות הינה כי נצפית המשך ההוזלה במחירי חומרי הגלם. מנהלי הרכש מציינים חומרי גלם בהם נצפתה הוזלת מחירים ובין השאר במחירי האלומיניום, פלסטיק, פלדה ומוצריו, סודה קאוסטית וארגזי קרטון. כמו כן מציינים מנהלי הרכש מגוון חומרי גלם בהם נמשך המחסור ובניהם רכיבים ובקרים אלקטרוניים ושבבים.

מדד מנהלי הרכש  הבריטי

 THE CHARTERED INSTITUTE OF PURCHASING & SUPPLY

2020 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
50.0 51.7 47.8 32.6 40.7 50.1 53.3 55.2 54.1 53.7 55.6 57.5
2021 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
54.1 55.1 58.9 60.9 65.6 63.9 60.4 60.3 57.1 57.8 58.1 57.9
2022 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
57.3 58.0 55.2 55.8 54.6 52.8 52.1 47.3 48.4 46.2 46.5 45.3
2023 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
47.0 49.3 47.9 47.8 47.1 46.5 45.3 43.0 44.3  

 

המשק היצרני האנגלי ממשיך במגמת  התכווצות

הפעילות הכלכלית במשק היצרני הבריטי ממשיכה זה החודש הארבעה עשר ברציפות להימצא במגמת התכווצות אם כי החודש נצפתה התמתנות בעוצמה של ההתכווצות. החודש נמדד ערך של 44.3% לעומת ערך של 43.0% אשר נמדד בחודש הקודם, עליה של 1.3% לעומת החודש הקודם. החודש כל הרכיבים החשובים והמרכזיים של המדד ממשיכים להימצא בהתכווצות. החודש גם כל שלושת הסקטורים הנבדקים סקטור מוצרי הצריכה, סקטור מוצרי הביניים וסקטור מוצרי ההשקעה ממשיכים להימצא בהתכווצות. מנהלי הרכש קושרים את המשך ההתכווצות למצב אי הוודאות בשווקים הכלכליים, משבר יוקר המחיה והקטנת הביקושים המקומיים ומחו"ל.  עדיין רוב מנהלי הרכש אופטימיים וצופים כי במהלך השנה הקרובה תחול שינוי במגמה.

רכיב תפוקות הייצור ממשיך זה החודש השביעי ברציפות להימצא במגמת התכווצות אם כי החודש נצפתה ברכיב זה התמתנות בעוצמה של ההתכווצות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 44.6% לעומת ערך של 44.1% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 0.5% לעומת החודש הקודם. מנהלי הרכש מציינים כי הסיבות העיקריות להמשך ההתכווצות הינה המשך הירידה בביקושים, משבר יוקר המחיה והמשך אי הוודאות בשווקים הכלכליים.

רכיב הביקושים המקומיים ממשיך זה החודש השישי ברציפות להימצא במגמת התכווצות אם כי החודש נצפתה התמתנות בעוצמה של ההתכווצות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 42.1% לעומת ערך של 38.8% שנמדד בחודש הקודם, עליה משמעותית של 3.3% לעומת החודש הקודם. החודש כל שלשת הסקטורים הנבדקים נמצאים בהתכווצות אם כי החודש סקטור מוצרי הביניים נמצא במצב הקשה ביותר.

רכיב הביקושים ליצוא ממשיך זה החודש העשרים ברציפות להימצא במגמת התכווצות וגם ברכיב זה נצפתה החודש התמתנות בעוצמה של ההתכווצות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 45.1% לעומת ערך של 38.6% שנמדד בחודש הקודם, עליה דרסטית של 6.5% לעומת החודש הקודם. מנהלי הרכש מציינים כי מגמת ההתכווצות החודש נצפתה בכל שלשלת הסקטורים. מנהלי הרכש מציינים כי הירידה בהזמנות נצפתה מארה"ב, מדינות אירופה, סין וברזיל וכי הסיבה לכך הינה ההאטה הכלכלית העולמית.

רכיב מחירי חומרי הגלם ממשיך זה החודש החמישי ברציפות להימצא במגמת התכווצות אם כי החודש נצפתה התמתנות בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 43.7%, עליה של 0.7% לעומת החודש הקודם. המשמעות של המשך התמצאות רכיב זה בהתכווצות הינה כי נצפתה המשך ההוזלה במחירי חומרי הגלם. מנהלי הרכש מציינים כי ירידת המחירים נצפתה החודש בכל שלושת הסקטורים הנבדקים ובמיוחד בסקטור מוצרי הביניים. כמו כן מציינים את המשך ההוזלה במחירי האנרגיה והמתכות.

רכיב התעסוקה ממשיך זה החודש השניים עשר ברציפות להימצא במגמת התכווצות והחודש אף נצפתה ברכיב זה התעצמות בעוצמה של ההתכווצות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 45.7% לעומת ערך של 46.8% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 1.1% לעומת החודש הקודם. מנהלי הרכש מציינים כי הסיבות העיקריות להתכווצות הינם ירידה בביקושים וירידה בתפוקות הייצור. כמו כן מציינים מנהלי הרכש כי ההתכווצות ברכיב זה נצפתה בכל שלושת הסקטורים של מוצרי הביניים, מוצרי הצריכה ומוצרי ההשקעה וכי הסיבות העיקריות להתכווצות ברכיב זה הינם אי הוודאות הכלכלית, התייעלות וריסון תקציבי.

 

הערות על הסקר והמדד של מנהלי הרכש בישראל

הדוח הזה מבוסס על נתונים הנאספים ומעובדים מידי חודש בעזרת שאלונים הנשלחים אל  מספר גדול של מנהלי רכש של חברות תעשייתיות במגזר היצרני בישראל. מיון החברות המשתתפות מבוסס על הגדרות S I C ותרומתן של חברות אלה ל – GNP בישראל. התגובות המתקבלות משקפות את השינוי במגמה , במידה והיה, בחודש השוטף בהשוואה לחודש הקודם. התחומים הנבדקים משותפים לכל מדדי ה – PMI בעולם. בכל אחד מן התחומים בהם נאספים נתונים מראה  Diffusion Index את ההבדל נטו במספר התגובות בין אלה שהראו גבוה\טוב יותר לביו אלה שהראו נמוך\ גרוע יותר באחוזים. אינדקס זה הוא סכום כל התשובות אשר השיבו גבוה\טוב יותר  + מחצית מספר המשיבים ללא שינוי.   ניכוי השפעת העונתיות על סדרות נתונים מקוריות של מדד מנהלי הרכש , נעשה בעזרת תכנת x-12, כמקובל בישראל ובעולם ,בנוסף לכך מבוצע התאמת הניכוי ללוח השנה העברי בעזרת אלגוריתם שפותח על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בישראל.

מדד מנהלי הרכשPMI   מחושב מתוך נתונים אלה הוא למעשה שקלול של  האינדקסים העקרים  בתחומים הבאים : תפוקות הייצור מקדם (0.25), הזמנות בארץ מקדם ( 0.225 ), הזמנות בחו"ל מקדם (0.225), רכישות למלאי מקדם (0.15) ,  תעסוקה (0.05 ), זמני אספקה מקדם (0.05 ) , כאשר נתוני זמני האספקה הפוכים כדי שבגרף הם ינועו באותו כוון. משקלות אלה מבוססים על הניסיון המצטבר של ארגון מנהלי הרכש ולאחר תאום עם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מדד מנהלי הרכש בישראל הינו אחד מהמדדים המרכיבים את מדד מנהלי הרכש הגלובלי.

 

ארגון מנהלי רכש ולוגיסטיקה בישראל

ארגון מנהלי הרכש והלוגיסטיקה בישראל הוא ארגון מקצועי וולונטרי המאגד בתוכו כ- 600 חברים המשמשים בתפקידים בכירים בתחום ניהול הרכש והלוגיסטיקה בישראל. במסגרת  מלוי תפקידם הם מאתרים מקורות אספקה ושירותים לפי צרכי הארגון אותו הם משרתים ושולטים על הביצועים והמחירים של אותם מקורות אספקה בצורה שתבטיח זרימה של טובין ושירותים. חברי הארגון מבצעים רכש בסכום כולל של כמה מאות מיליוני שקלים בשנה בישראל. הארגון חבר בפדרציה הבינלאומית של מנהלי רכש והספקה IFPSM) ), האיגוד האירופאי לרכש (ECPS ) וכן במועצה האירופית ללוגיסטיקה  (ELA).

 

למרות העובדה שלא נחסך כל מאמץ באיסוף המידע , דיוק הכנתו ופרסומו  אין העורכים ו\  או המפרסמים רואים עצמם אחראים לטעויות בדיווח או לנזק תוצאתי אחר שיגרם על ידי השימוש בנתונים שגויים .