מדד מנהלי הרכש - תמונה מובילה

מדד מנהלי הרכש בישראל לחודש נובמבר: המשק היצרני המקומי ממשיך במגמת ההתכווצות

מדד מנהלי הרכש בישראל ממשיך זה החודש השישי ברציפות להימצא במגמת התכווצות והחודש אף נצפתה התעצמות נוספת בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 47.1% לעומת ערך של 47.6% שנמדד בחודש הקודם (סדרת נתונים מנוכה עונתיות), ירידה של 0.5% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. החודש רכיב הביקושים המקומיים שוב שינה כיוון ועבר להתרחבות ומצטרף לרכיב תפוקות הייצור הממשיך גם החודש להימצא בהתרחבות, וזאת בעוד רכיבי התעסוקה והביקושים ליצוא ממשיכים גם החודש להימצא בהתכווצות. החודש רכיב מחירי חומרי הגלם ממשיך להימצא במגמת התרחבות כמו גם רכיבי רמות מלאי של מוצרים מוגמרים ומלאי חומרי הגלם. רכיבי זמני האספקה ממשיכים להימצא החודש במגמת התכווצות. יש לציין כי גם במדינות אחרות ובמיוחד בארה"ב ואנגליה המשקים נמצאים מזה מס' חודשים במגמת התכווצות.

 

להלן ריכוז נתוני המדד לחודש נובמבר 2023  והשוואה לנתוני החודש הקודם:

 

  מדד

חודש

נובמבר

מדד

חודש

אוקטובר

 

שינוי

 

מגמה

מס' חודשים במגמה
מדד הכללי 47.1 47.6 0.5- התכווצות 6
קו מגמה 47.6 48.8 1.2- התכווצות 8
ביקושים מקומיים 51.1 47.9 3.2 התרחבות 1
ביקושים לייצוא 45.9 46.6 0.7- התכווצות 10
תפוקות ייצור 51.0 52.2 1.2- התרחבות 6
תעסוקה 45.5 46.5 1.0- התכווצות 10
מחירי חומרי גלם 62.4 66.4 4.0- התרחבות 40
מלאי מוצר מוגמר 51.2 55.6 4.4- התרחבות 2
מלאי חומרי גלם 53.8 53.1 0.7 התרחבות 7
כמות הרכישות למלאי 41.5 43.9 2.4- התכווצות 8
זמני אספקה יבוא 42.2 41.8 0.4 התכווצות 53
זמני אספקה מקומי 39.2 44.8 5.6- התכווצות 5

 

 

תפוקות הייצורPRODUCTION                                                                          

רכיב תפוקות הייצור ממשיך זה החודש השישי ברציפות להימצא בהתרחבות אם כי החודש נצפתה התמתנות נוספת בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 51.0% לעומת ערך של 52.2% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 1.2% לעומת החודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את המשך ההתרחבות ברכיב זה למגוון סיבות ובעיקר לעונתיות, לרמת הביקושים ומהלכי התייעלות.

NEW LOCAL ORDERS                                           הזמנות חדשות לקוחות בארץ

ברכיב ההזמנות המקומיות חל החודש שוב שינוי כיוון ולאחר חודש אחד בלבד בהתכווצות שב רכיב  זה וחצה את קו 50% המפריד בין התרחבות והתכווצות ושב להתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 51.1% לעומת ערך של 47.9% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 3.2% לעומת החודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את שינוי הכיוון והחזרה להתרחבות ברכיב זה למספר סיבות ובעיקר לרמת הביקושים, לעונתיות ולמהלכי התייעלות.

QUANTITY OF PURCHASES                                                        רכישות למלאי

רכיב כמות הרכישות למלאי ממשיך זה החודש השמיני ברציפות להימצא במגמת התכווצות והחודש אף נצפתה ברכיב זה התעצמות קלה בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 41.5% לעומת ערך של 43.9% שנמדד בחודש שעבר, ירידה של 2.4% לעומת החודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את המשך מגמת ההתכווצות ברכיב זה לעונתיות ולשינויים ברמת המחירים.

מחירים                                                                                     PRICES               

רכיב המחירים של חומרי הגלם ממשיך זה החודש הארבעים ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה ברכיב זה התמתנות משמעותית בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 62.4% לעומת ערך של 66.4% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 4.0% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. המשמעות של רכיב המחירים הממשיך להימצא במגמת התרחבות הינו כי נצפתה המשך ההתייקרות במחירי חומרי הגלם. הסיבות העיקריות להמשך ההתרחבות ברכיב זה מיוחסת ע"י המשיבים לסקר להמשך העליה במחירי חומרי הגלם , לשינויים בשערי החליפין ולמחסור בחומרי גלם.

רכישות בארץ -זמני הספקה     LOCAL DELIVERY TIMES                               רכיב זמני האספקה בשוק המקומי ממשיך זה החודש החמישי ברציפות להימצא במגמת התכווצות והחודש אף נצפתה ברכיב התעצמות נוספת במגמת ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 39.2% לעומת ערך של 44.8% שנמדד בחודש הקודם, ירידה משמעותית של 5.6% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. המשמעות של רכיב זמני אספקה הנמצא בהתכווצות הינה כי קיימת ההתארכות בזמני האספקה המקומי.

IMPORTS DELIVERY TIMES                           יבוא חומרי גלם – זמני הספקה

רכיב זמני האספקה מחו"ל ממשיך זה החודש החמישים ושלש ברציפות להימצא במגמת התכווצות אם כי החודש נצפתה ברכיב זה התמתנות בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 42.2% לעומת ערך של 41.8% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 0.4% לעומת החודש הקודם. המשמעות של רכיב זמני אספקה הממשיך להימצא בהתכווצות הינה כי נמשכת ההתארכות בזמני האספקה מחו"ל.

STOCKS OF RAW MATERIALS                                      חומרי גלם רמות מלאי

רכיב רמות המלאי של חומרי גלם ממשיך זה החודש השביעי ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש אף נצפתה ברכיב זה התעצמות בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד ברכיב זה עומד החודש על 53.8% לעומת ערך של 53.1% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 0.7% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את המשך ההתרחבות ברכיב זה למספר סיבות ובעיקר לרמת הביקושים, לעונתיות ולמדיניות מלאי מכוונת של הפירמות.

STOCKS OF FINISHED GOODS                                              מלאי מוצר מוגמר

רכיב מלאי מוצר מוגמר ממשיך זה החודש השני ברציפות להימצא בהתרחבות אם כי החודש נצפתה ברכיב זה התמתנות משמעותית בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד ברכיב זה החודש עומד על 51.2% לעומת ערך של 55.6% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 4.4% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את המשך ההתרחבות ברכיב זה לרמת הביקושים ולמדיניות מלאי של הפירמות.

רמת התעסוקה                                                                          EMPLOYMENT   

רכיב התעסוקה ממשיך זה החודש העשירי ברציפות להימצא במגמת התכווצות והחודש אף נצפתה ברכיב זה התעצמות קלה בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 45.5% לעומת ערך של 46.5% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 1.0% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את המשך ההתכווצות ברכיב זה לרמת הביקושים.

NEW EXPORT ORDERS                                       הזמנות חדשות לקוחות בעולם

גם רכיב הביקושים ממשיך זה החודש העשירי ברציפות להימצא במגמת התכווצות והחודש אף נצפתה ברכיב זה התעצמות נוספת בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 45.9% לעומת ערך של 46.6% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 0.7% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את המשך התכווצות ברכיב זה לרמת הביקושים מחו"ל ולעונתיות.

שינויים במחירי חומרים כפי שמדווחים ע"י מנהלי הרכש

חומרי גלם ושירותים שמחיריהם עלו:

מתכות

פלדה

ברזל

אלומיניום

טיטניום

 

כללי

שמנים

רכיבים אלקטרוניים

חומרי ניקוי

גומי

שנאים

תכשירים רפואיים

חומרי אריזה

ממירים

פאנלים סולאריים

פלסטיק ומוצריו

הובלה

נייר

דלק

 

  1. חומרי גלם ושירותים שמחיריהם ירדו:

 

 

כללי

קבלים

 

{NAPM – Purchasing Managers’ Index {PMI

אינדקס מנהלי הרכש האמריקאי

2021 ינואר פברואר מרץ אפריל מאי ‏ יוני
58.7 60.8 64.7 60.7 61.2 60.6
2021 יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
59.5 59.9 61.1 60.8 61.1 58.7
2022 ינואר פברואר מרץ אפריל מאי ‏ יוני
57.6 58.6 57.1 55.4 56.1 53.0
2022 יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
52.8 52.8 50.9 50.2 49.0 48.4
2023 ינואר פברואר מרץ אפריל מאי ‏ יוני
47.4 47.7 46.3 47.1 46.9 46.0
2023 יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
46.4 47.6 49.0 46.7 46.7

פרסום נתונים אלה באדיבות  ISM, ארגון מנהלי הרכש האמריקאי

המשק היצרני האמריקאי ממשיך במגמת ההתכווצות

הפעילות הכלכלית של המגזר היצרני בארה"ב ממשיכה זה החודש השלשה עשר ברציפות להימצא בהתכווצות אם כי החודש לא נצפה כל שינוי בעוצמה של ההתכווצות. החודש נמדד ערך של 46.7% בדיוק אותו הערך שנמדד בחודש הקודם. החודש, כלל הכלכלה האמריקאית ממשיכה החודש השני ברציפות להימצא בהתכווצות. החודש רכיב תפוקות הייצור שב להתכווצות וזאת לאחר 3 חודשים רצופים במגמת התרחבות. החודש רק 3 מגזרים מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות בפעילותם הכלכלית. מצב השוק הכלכלי האמריקאי ממשיך במצבו הלא פשוט, ומשפיע על כלל העסקים ובעיקר על רמות הביקושים של הצרכנים המקומיים והגלובליים כמו כן קיים קושי לאייש משרות קריטיות. מנהלי הרכש מציינים כי ככל שחולף הזמן קיימת ירידה באופטימיות לגביי שיפור המצב בתקופה הקרובה.

רכיב הביקושים ליצוא ממשיך זה החודש השישה עשר ברציפות להימצא במגמת התכווצות והחודש אף נצפתה התעצמות משמעותית בעוצמה של ההתכווצות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 46.0% לעומת ערך של 49.4% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 3.4% לעומת החודש הקודם. החודש רק 6 מגזרים מתוך 18 הנמדדים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

רכיב הביקושים המקומיים ממשיך זה החודש החמישה עשר ברציפות להימצא במגמת התכווצות אם כי החודש נצפתה ברכיב זה התמתנות בעוצמה של ההתכווצות.  הערך שנמדד החודש עומד על 48.3% לעומת ערך של 45.5% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 2.8% לעומת החודש הקודם. החודש אך ורק 2 מגזרים מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

ברכיב תפוקות הייצור חל החודש שינוי כיוון ולאחר חודשיים בלבד בהתרחבות שב רכיב זה וחצה את קו 50% המפריד בין התכווצות להתרחבות ועבר להתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 48.5% לעומת ערך של 50.4% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 1.9% לעומת החודש הקודם. החודש רק 5 מגזרים מתוך 18 הנמדדים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

רכיב התעסוקה ממשיך זה החודש השני ברציפות להימצא בהתכווצות והחודש אף נצפתה התעצמות קלה בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 45.8% לעומת ערך של 46.8% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 1.0% לעומת החודש הקודם. החודש אך ורק 3 מגזרים מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

רכיב המחירים ממשיך זה החודש השביעי ברציפות להימצא במגמת התכווצות אם כי החודש  נצפתה התמתנות נוספת ומשמעותית בעוצמה של מגמת ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 49.9% לעומת ערך של 45.1% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 4.8% לעומת החודש הקודם. משמעות המשך המצאות רכיב המחירים בהתכווצות הינה כי נצפית המשך ההוזלה במחירי חומרי הגלם. מנהלי הרכש מציינים חומרי גלם בהם נצפתה הוזלת מחירים ובין השאר במחירי האלומיניום, ניקל, פלדה ומוצריו, ארגזי קרטון ודיזל מנגד מציינים את המשך ההתייקרות במחירי הגז הטבעי ועלות עובדים זמניים. כמו כן מציינים מנהלי הרכש מגוון חומרי גלם בהם נמשך המחסור ובניהם רכיבים וציוד אלקטרוניים ושבבים.

מדד מנהלי הרכש  הבריטי

 THE CHARTERED INSTITUTE OF PURCHASING & SUPPLY

2020 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
50.0 51.7 47.8 32.6 40.7 50.1 53.3 55.2 54.1 53.7 55.6 57.5
2021 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
54.1 55.1 58.9 60.9 65.6 63.9 60.4 60.3 57.1 57.8 58.1 57.9
2022 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
57.3 58.0 55.2 55.8 54.6 52.8 52.1 47.3 48.4 46.2 46.5 45.3
2023 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
47.0 49.3 47.9 47.8 47.1 46.5 45.3 43.0 44.3 44.8 47.2  

 

המשק היצרני האנגלי ממשיך במגמת  התכווצות

הפעילות הכלכלית במשק היצרני הבריטי ממשיכה זה החודש השישה עשר ברציפות להימצא במגמת התכווצות אם כי החודש נצפתה התמתנות נוספת ומשמעותית בעוצמה של ההתכווצות. החודש נמדד ערך של 47.2% לעומת ערך של 44.8% אשר נמדד בחודש הקודם, עליה של 2.4% לעומת החודש הקודם. החודש כל הרכיבים החשובים והמרכזיים של המדד ממשיכים להימצא בהתכווצות. החודש סקטור מוצרי הצריכה שב להתרחבות בעוד סקטור מוצרי הביניים וסקטור מוצרי ההשקעה ממשיכים להימצא בהתכווצות. מנהלי הרכש קושרים את המשך ההתכווצות למצב אי הוודאות המתמשך ולחוסר האמון בכלכלה המקומית והעולמית אשר גורמות לזהירות יתר מצד הלקוחות והפירמות. מנהלי הרכש מציינים כי יש עליה קלה ברמת האופטימיות במשק.

רכיב תפוקות הייצור ממשיך זה החודש התשיעי ברציפות להימצא במגמת התכווצות אם כי  החודש נצפתה ברכיב זה התמתנות דרסטית בעוצמה של ההתכווצות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 49.2% לעומת ערך של 44.3% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 4.9% לעומת החודש הקודם. מנהלי הרכש מציינים כי הסיבות העיקריות להמשך ההתכווצות הינה המשך הירידה בביקושים הנובע מניצול של מלאים קיימים אצל הלקוחות ואי קבלת הזמנות חדשות.

רכיב הביקושים המקומיים ממשיך זה החודש השמיני ברציפות להימצא במגמת התכווצות אם כי החודש נצפתה התמתנות נוספת בעוצמה של ההתכווצות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 45.7% לעומת ערך של 43.1% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 2.6% לעומת החודש הקודם. החודש סקטור הצריכה נמצא בהתרחבות בעוד 2 הסקטורים הנוספים ממשיכים להיות במגמת התכווצות.

רכיב הביקושים ליצוא ממשיך זה החודש העשרים ושניים ברציפות להימצא במגמת התכווצות אם כי החודש נצפתה ברכיב זה התמתנות בעוצמה של ההתכווצות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 46.8% לעומת ערך של 43.7% שנמדד בחודש הקודם, עליה משמעותית של 3.1% לעומת החודש הקודם. מנהלי הרכש מציינים כי מגמת ההתכווצות החודש נצפתה בכל שלושת הסקטורים. מנהלי הרכש מציינים כי הירידה בהזמנות נצפתה ממדינות אירופה, סין וארה"ב.

רכיב מחירי חומרי הגלם ממשיך זה החודש השביעי ברציפות להימצא במגמת התכווצות אם כי החודש נצפתה התמתנות נוספת בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 46.3%, עליה של 1.6% לעומת החודש הקודם. המשמעות של המשך הימצאות רכיב זה בהתכווצות הינה כי נצפתה המשך ההוזלה במחירי חומרי הגלם. מנהלי הרכש מציינים כי ירידת המחירים נצפתה החודש בכל שלושת הסקטורים. מנהלי הרכש מציינים כי קיים הבדל בעוצמת הירידה במחירים בהתאם לגודל הפירמה הרוכשת. מנהלי הרכש מציינים במיוחד את  ההוזלה במחירי כימיקלים, מזון, מתכות, אריזות, נייר, פלסטיק  ועץ.

רכיב התעסוקה ממשיך זה החודש הארבעה עשר ברציפות להימצא במגמת התכווצות אם כי החודש נצפתה ברכיב זה התמתנות נוספת בעוצמה של ההתכווצות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 47.1% לעומת ערך של 46.4% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 0.7% לעומת החודש הקודם. מנהלי הרכש מציינים כי ההתכווצות ברכיב זה נצפתה בסקטורים של מוצרי הביניים ומוצרי הצריכה בעוד שבסקטור מוצרי ההשקעה נצפתה גם החודש התרחבות. כמו כן מציינים כי הסיבה העיקרית המיוחסת להמשך הצמצום בכ"א הינה התייעלות וצמצום הוצאות.

 

הערות על הסקר והמדד של מנהלי הרכש בישראל

הדוח הזה מבוסס על נתונים הנאספים ומעובדים מידי חודש בעזרת שאלונים הנשלחים אל  מספר גדול של מנהלי רכש של חברות תעשייתיות במגזר היצרני בישראל. מיון החברות המשתתפות מבוסס על הגדרות S I C ותרומתן של חברות אלה ל – GNP בישראל. התגובות המתקבלות משקפות את השינוי במגמה , במידה והיה, בחודש השוטף בהשוואה לחודש הקודם. התחומים הנבדקים משותפים לכל מדדי ה – PMI בעולם. בכל אחד מן התחומים בהם נאספים נתונים מראה  Diffusion Index את ההבדל נטו במספר התגובות בין אלה שהראו גבוה\טוב יותר לביו אלה שהראו נמוך\ גרוע יותר באחוזים. אינדקס זה הוא סכום כל התשובות אשר השיבו גבוה\טוב יותר  + מחצית מספר המשיבים ללא שינוי.   ניכוי השפעת העונתיות על סדרות נתונים מקוריות של מדד מנהלי הרכש , נעשה בעזרת תכנת x-12, כמקובל בישראל ובעולם ,בנוסף לכך מבוצע התאמת הניכוי ללוח השנה העברי בעזרת אלגוריתם שפותח על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בישראל.

מדד מנהלי הרכש PMI מחושב מתוך נתונים אלה הוא למעשה שקלול של  האינדקסים העקרים  בתחומים הבאים : תפוקות הייצור מקדם (0.25), הזמנות בארץ מקדם ( 0.225 ), הזמנות בחו"ל מקדם (0.225), רכישות למלאי מקדם (0.15) ,  תעסוקה (0.05 ), זמני אספקה מקדם (0.05 ) , כאשר נתוני זמני האספקה הפוכים כדי שבגרף הם ינועו באותו כוון. משקלות אלה מבוססים על הניסיון המצטבר של ארגון מנהלי הרכש ולאחר תאום עם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מדד מנהלי הרכש בישראל הינו אחד מהמדדים המרכיבים את מדד מנהלי הרכש הגלובלי.

 

ארגון מנהלי רכש ולוגיסטיקה בישראל

ארגון מנהלי הרכש והלוגיסטיקה בישראל הוא ארגון מקצועי וולונטרי המאגד בתוכו כ- 600 חברים המשמשים בתפקידים בכירים בתחום ניהול הרכש והלוגיסטיקה בישראל. במסגרת  מלוי תפקידם הם מאתרים מקורות אספקה ושירותים לפי צרכי הארגון אותו הם משרתים ושולטים על הביצועים והמחירים של אותם מקורות אספקה בצורה שתבטיח זרימה של טובין ושירותים. חברי הארגון מבצעים רכש בסכום כולל של כמה מאות מיליוני שקלים בשנה בישראל. הארגון חבר בפדרציה הבינלאומית של מנהלי רכש והספקה IFPSM) ), האיגוד האירופאי לרכש (ECPS ) וכן במועצה האירופית ללוגיסטיקה  (ELA).

 

למרות העובדה שלא נחסך כל מאמץ באיסוף המידע , דיוק הכנתו ופרסומו  אין העורכים ו\  או המפרסמים רואים עצמם אחראים לטעויות בדיווח או לנזק תוצאתי אחר שיגרם על ידי השימוש בנתונים שגויים .