מדד מנהלי הרכש - תמונה מובילה

מדד מנהלי הרכש בישראל לחודש אוקטובר: המשק היצרני המקומי ממשיך במגמת ההתכווצות

מדד מנהלי הרכש בישראל ממשיך זה החודש החמישי ברציפות להימצא במגמת התכווצות והחודש אף נצפתה התעצמות בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 47.6% לעומת ערך של 49.2% שנמדד בחודש הקודם (סדרת נתונים מנוכה עונתיות), ירידה של 1.6% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. החודש רכיב הביקושים המקומיים שינה כיוון ועבר להתכווצות ומצטרף לרכיבי התעסוקה והביקושים ליצוא הממשיכים להימצא בהתכווצות וזאת בעוד רכיב תפוקות הייצור ממשיך גם החודש להימצא בהתרחבות. גם החודש רכיב מחירי חומרי הגלם ממשיך להימצא במגמת התרחבות. החודש שוב חל שינוי כיוון וחזרה  להתרחבות ברכיב רמות מלאי של מוצרים מוגמרים. רכיבי זמני האספקה ממשיכים להימצא החודש במגמת התכווצות. יש לציין כי גם במדינות אחרות ובמיוחד בארה"ב ואנגליה המשקים נמצאים מזה מס' חודשים במגמת התכווצות.  יש לציין שאנו עדים לתחילת ההשפעה של מלחמת "חרבות ברזל" ונראה בחודשים הבאים ביתר שאת.

 

להלן ריכוז נתוני המדד לחודש אוקטובר 2023  והשוואה לנתוני החודש הקודם:

 

  מדד

חודש

אוקטובר

מדד

חודש

ספטמבר

 

שינוי

 

מגמה

מס' חודשים במגמה
מדד הכללי 47.6 49.2 1.6- התכווצות 5
קו מגמה 48.8 48.7 0.1 התכווצות 7
ביקושים מקומיים 47.9 52.7 4.8- התכווצות 1
ביקושים לייצוא 46.6 49.2 2.6- התכווצות 9
תפוקות ייצור 52.2 52.7 0.5- התרחבות 5
תעסוקה 46.5 44.6 1.9 התכווצות 9
מחירי חומרי גלם 66.4 58.2 8.2 התרחבות 39
מלאי מוצר מוגמר 55.6 49.8 5.8 התרחבות 1
מלאי חומרי גלם 53.1 54.0 0.9- התרחבות 6
כמות הרכישות למלאי 43.9 42.3 1.6 התכווצות 7
זמני אספקה יבוא 41.8 41.9 0.1- התכווצות 52
זמני אספקה מקומי 44.8 48.6 3.8- התכווצות 4

 

תפוקות הייצורPRODUCTION                                                                          

רכיב תפוקות הייצור ממשיך זה החודש החמישי ברציפות להימצא בהתרחבות אם כי החודש נצפתה התמתנות בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 52.2% לעומת ערך של 52.7% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 0.5% לעומת החודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את המשך ההתרחבות ברכיב זה למגוון סיבות ובעיקר לעונתיות, לרמת הביקושים ומהלכי התייעלות.

NEW LOCAL ORDERS                                           הזמנות חדשות לקוחות בארץ

ברכיב ההזמנות המקומיות חל החודש שינוי כיוון ולאחר שמונה עשר חודשים ברציפות במגמת התרחבות חצה רכיב זה את קו 50% המפריד בין התכווצות להתרחבות ועבר והתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 47.9% לעומת ערך של 52.7% שנמדד בחודש הקודם, ירידה משמעותית של 4.8% לעומת החודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את שינוי הכיוון והמעבר להתכווצות ברכיב זה למספר סיבות ובעיקר לעונתיות ולרמות ההיצע בשוק.

QUANTITY OF PURCHASES                                                        רכישות למלאי

רכיב כמות הרכישות למלאי ממשיך זה החודש השביעי ברציפות להימצא במגמת התכווצות אם כי החודש נצפתה ברכיב זה התמתנות נוספת בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 43.9% לעומת ערך של 42.3% שנמדד בחודש שעבר, עליה קלה של 1.6% לעומת החודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את המשך מגמת ההתכווצות ברכיב זה לעונתיות ולשינויים ברמת המחירים.

מחירים                                                                                     PRICES               

רכיב המחירים של חומרי הגלם ממשיך זה החודש השלושים ותשעה ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש אף נצפתה ברכיב זה התעצמות נוספת בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 66.4% לעומת ערך של 58.2% שנמדד בחודש הקודם, עליה דרסטית של 8.2% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. המשמעות של רכיב המחירים הממשיך להימצא במגמת התרחבות הינו כי נצפתה המשך ההתייקרות במחירי חומרי הגלם. הסיבות העיקריות להמשך ההתרחבות ברכיב זה מיוחסת ע"י המשיבים לסקר בהמשך העליה במחירי חומרי הגלם , לשינויים בשערי החליפין ולמחסור בחומרי גלם.

רכישות בארץ -זמני הספקה     LOCAL DELIVERY TIMES                               רכיב זמני האספקה בשוק המקומי ממשיך זה החודש הרביעי ברציפות להימצא במגמת התכווצות והחודש אף נצפתה ברכיב התעצמות במגמת ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 44.8% לעומת ערך של 48.6% שנמדד בחודש הקודם, עליה  משמעותית של 3.8% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. המשמעות של רכיב זמני אספקה הנמצא בהתכווצות הינה כי נצפתה התארכות בזמני האספקה המקומי.

IMPORTS DELIVERY TIMES                           יבוא חומרי גלם – זמני הספקה

רכיב זמני האספקה מחו"ל ממשיך זה החודש החמישים ושתיים ברציפות להימצא במגמת התכווצות והחודש אף נצפתה ברכיב זה התעצמות, אמנם מזערית, בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 41.8% לעומת ערך של 41.9% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 0.1% לעומת החודש הקודם. המשמעות של רכיב זמני אספקה הממשיך להימצא בהתכווצות הינה כי נמשכת ההתארכות בזמני האספקה מחו"ל.

STOCKS OF RAW MATERIALS                                      חומרי גלם רמות מלאי

רכיב רמות המלאי של חומרי גלם ממשיך זה החודש השישי ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה ברכיב זה התמתנות נוספת בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד ברכיב זה עומד החודש על 53.1% לעומת ערך של 54.0% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 0.9% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את המשך ההתרחבות ברכיב זה למספר סיבות ובעיקר לרמת הביקושים, לעונתיות ולמדיניות מלאי מכוונת של הפירמות.

STOCKS OF FINISHED GOODS                                              מלאי מוצר מוגמר

ברכיב מלאי מוצר מוגמר חל החודש שוב שינוי כיוון ולאחר חודש אחד בלבד בהתכווצות שב רכיב זה וחצה את קו 50% המפריד בין התרחבות להתכווצות ועבר להתרחבות. הערך שנמדד ברכיב זה החודש עומד על 55.6% לעומת ערך של 49.8% שנמדד בחודש הקודם, עליה דרסטית של 5.8% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את שינוי הכיוון והחזרה להתרחבות ברכיב זה לרמת הביקושים ולמדיניות מלאי של הפירמות.

רמת התעסוקה                                                                          EMPLOYMENT   

רכיב התעסוקה ממשיך זה החודש התשיעי ברציפות להימצא במגמת התכווצות אם כי החודש נצפתה ברכיב זה התמתנות נוספת בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 46.5% לעומת ערך של 44.6% שנמדד בחודש הקודם, עליה קלה של 1.9% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את המשך ההתכווצות ברכיב זה לרמת הביקושים.

NEW EXPORT ORDERS                                       הזמנות חדשות לקוחות בעולם

גם רכיב הביקושים ממשיך זה החודש התשיעי ברציפות להימצא במגמת התכווצות והחודש אף נצפתה ברכיב זה התעצמות בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 46.6% לעומת ערך של 49.2% שנמדד בחודש הקודם, ירידה קלה של 2.6% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את המשך התכווצות ברכיב זה לרמת הביקושים מחו"ל ולעונתיות.

 

שינויים במחירי חומרים כפי שמדווחים ע"י מנהלי הרכש

  1. חומרי גלם ושירותים שמחיריהם עלו:

מתכות

פלדה

ברזל

אלומיניום

טיטניום

פח

 

כללי

שמנים

רכיבים אלקטרוניים

חומרי ניקוי

בטון

גומי

זכוכית

שנאים

תכשירים רפואיים

אריזות

חומרי אטימה

ממירים

פאנלים סולאריים

פלסטיק

 

  1. חומרי גלם ושירותים שמחיריהם ירדו:

כללי

כבלי חשמל

 

{NAPM – Purchasing Managers’ Index {PMI

אינדקס מנהלי הרכש האמריקאי

2021 ינואר פברואר מרץ אפריל מאי ‏ יוני
58.7 60.8 64.7 60.7 61.2 60.6
2021 יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
59.5 59.9 61.1 60.8 61.1 58.7
2022 ינואר פברואר מרץ אפריל מאי ‏ יוני
57.6 58.6 57.1 55.4 56.1 53.0
2022 יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
52.8 52.8 50.9 50.2 49.0 48.4
2023 ינואר פברואר מרץ אפריל מאי ‏ יוני
47.4 47.7 46.3 47.1 46.9 46.0
2023 יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
46.4 47.6 49.0 46.7

פרסום נתונים אלה באדיבות  ISM, ארגון מנהלי הרכש האמריקאי

המשק היצרני האמריקאי ממשיך במגמת ההתכווצות

הפעילות הכלכלית של המגזר היצרני בארה"ב ממשיכה זה החודש השניים עשר ברציפות להימצא בהתכווצות והחודש אף נצפתה התעצמות בעוצמה של ההתכווצות. החודש נמדד ערך של 46.7% לעומת ערך של 49.0% שנמדד בחודש הקודם, ירידה קלה של 2.3% לעומת החודש הקודם. החודש, כלל הכלכלה האמריקאית חזרה להתכווצות וזאת לאחר חודש אחד בלבד בהתרחבות. החודש רכיב התעסוקה שב להתכווצות. החודש רק 2 מגזרים מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות בפעילותם הכלכלית. מצב השוק הכלכלי האמריקאי משפיע על כלל העסקים ובעיקר על רמות הביקושים והצפי להמשך ירדה בביקושים בתחילת השנה הבאה. מנהלי הרכש מציינים את הירידה באופטימיות לגביי שיפור המצב ברבעון הראשון 2024.

רכיב הביקושים ליצוא ממשיך זה החודש החמישה עשר ברציפות להימצא במגמת התכווצות אם כי החודש נצפתה התמתנות נוספת בעוצמה של ההתכווצות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 49.4% לעומת ערך של 47.4% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 2.0% לעומת החודש הקודם. החודש רק 6 מגזרים מתוך 18 הנמדדים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

רכיב הביקושים המקומיים ממשיך זה החודש הארבעה עשר ברציפות להימצא במגמת התכווצות והחודש אף נצפתה ברכיב זה התעצמות משמעותית בעוצמה של ההתכווצות.  הערך שנמדד החודש עומד על 45.5% לעומת ערך של 49.2% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 3.7% לעומת החודש הקודם. החודש אך ורק 3 מגזרים מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

רכיב תפוקות הייצור ממשיך זה החודש השני ברציפות להימצא בהתרחבות אם כי החודש נצפתה ברכיב זה התמתנות בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 50.4% לעומת ערך של 52.5% שנמדד בחודש הקודם, ירידה קלה של 2.1% לעומת החודש הקודם. החודש רק 4 מגזרים מתוך 18 הנמדדים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

ברכיב התעסוקה חל החודש שוב שינוי כיוון ולאחר חודשים אחד בלבד בהתרחבות שב רכיב זה וחצה את קו 50% המפריד בין התכווצות להתרחבות וחזר להתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 46.8% לעומת ערך של 51.2% שנמדד בחודש הקודם, ירידה דרסטית של 4.4% לעומת החודש הקודם. החודש רק 4 מגזרים מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

רכיב המחירים ממשיך זה החודש השישי ברציפות להימצא במגמת התכווצות אם כי החודש  נצפתה התמתנות בעוצמה של מגמת ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 45.1% לעומת ערך של 43.8% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 1.3% לעומת החודש הקודם. משמעות המשך המצאות רכיב המחירים בהתכווצות הינה כי נצפית המשך ההוזלה במחירי חומרי הגלם. מנהלי הרכש מציינים חומרי גלם בהם נצפתה הוזלת מחירים ובין השאר במחירי האלומיניום, פלסטיק, פלדה ומוצריו, סודה קאוסטית, ארגזי קרטון ומשטחי עץ . כמו כן מציינים מנהלי הרכש מגוון חומרי גלם בהם נמשך המחסור ובניהם רכיבים וציוד אלקטרוניים.

מדד מנהלי הרכש  הבריטי

 THE CHARTERED INSTITUTE OF PURCHASING & SUPPLY

2020 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
50.0 51.7 47.8 32.6 40.7 50.1 53.3 55.2 54.1 53.7 55.6 57.5
2021 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
54.1 55.1 58.9 60.9 65.6 63.9 60.4 60.3 57.1 57.8 58.1 57.9
2022 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
57.3 58.0 55.2 55.8 54.6 52.8 52.1 47.3 48.4 46.2 46.5 45.3
2023 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
47.0 49.3 47.9 47.8 47.1 46.5 45.3 43.0 44.3 44.8  

 

המשק היצרני האנגלי ממשיך במגמת  התכווצות

הפעילות הכלכלית במשק היצרני הבריטי ממשיכה זה החודש החמישה עשר ברציפות להימצא במגמת התכווצות אם כי החודש נצפתה התמתנות נוספת בעוצמה של ההתכווצות. החודש נמדד ערך של 44.8% לעומת ערך של 44.3% אשר נמדד בחודש הקודם, עליה של 0.5% לעומת החודש הקודם. החודש כל הרכיבים החשובים והמרכזיים של המדד ממשיכים להימצא בהתכווצות. החודש כל שלושת הסקטורים הנבדקים סקטור מוצרי הצריכה, סקטור מוצרי הביניים וסקטור מוצרי ההשקעה ממשיכים להימצא בהתכווצות. מנהלי הרכש קושרים את המשך ההתכווצות למצב אי הוודאות והקשיים בשווקים הכלכליים, סיבות הגורמות לזהירות יתר מצד הלקוחות והפירמות. מנהלי הרכש גם מציינים כי רמת האופטימיות לקראת החודשים הקרובים נמצאת בירידה.

רכיב תפוקות הייצור ממשיך זה החודש השמיני ברציפות להימצא במגמת התכווצות והחודש אף נצפתה ברכיב זה התעצמות בעוצמה של ההתכווצות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 44.3% לעומת ערך של 44.6% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 0.3% לעומת החודש הקודם. מנהלי הרכש מציינים כי הסיבות העיקריות להמשך ההתכווצות הינה המשך הירידה בביקושים הנובע מניצול של מלאים קיימים אצל הלקוחות ואי קבלת הזמנות חדשות.

רכיב הביקושים המקומיים ממשיך זה החודש השביעי ברציפות להימצא במגמת התכווצות אם כי החודש נצפתה התמתנות נוספת בעוצמה של ההתכווצות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 43.1% לעומת ערך של 342.1% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 1.0% לעומת החודש הקודם. החודש כל שלשת הסקטורים הנבדקים נמצאים בהתכווצות וגם החודש סקטור מוצרי הביניים נמצא במצב הקשה ביותר.

רכיב הביקושים ליצוא ממשיך זה החודש העשרים ואחת ברציפות להימצא במגמת התכווצות אם כי החודש נצפתה ברכיב זה התעצמות קלה בעוצמה של ההתכווצות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 43.7% לעומת ערך של 45.1% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 1.4% לעומת החודש הקודם. מנהלי הרכש מציינים כי מגמת ההתכווצות החודש נצפתה בכל שלשלת הסקטורים. מנהלי הרכש מציינים כי הירידה בהזמנות נצפתה ממדינות אירופה, סין וברזיל.

רכיב מחירי חומרי הגלם ממשיך זה החודש השישי ברציפות להימצא במגמת התכווצות אם כי החודש נצפתה התמתנות נוספת בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 44.7%, עליה של 1.0% לעומת החודש הקודם. המשמעות של המשך הימצאות רכיב זה בהתכווצות הינה כי נצפתה המשך ההוזלה במחירי חומרי הגלם. מנהלי הרכש מציינים כי ירידת המחירים נצפתה החודש בכל שלושת הסקטורים. כמו כן מציינים כי המשך ירידת המחירים מוסברת בעיקר עקב הקטנה מתמשכת בביקושים לחומרי הגלם השונים. מנהלי הרכש מציינים במיוחד את  ההוזלה במחירי אנרגיה, דלקים, אריזות, נייר, פלדה ותחבורה.

רכיב התעסוקה ממשיך זה החודש השלשה עשר ברציפות להימצא במגמת התכווצות אם כי החודש נצפתה ברכיב זה התמתנות בעוצמה של ההתכווצות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 46.4% לעומת ערך של 45.7% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 0.7% לעומת החודש הקודם. מנהלי הרכש מציינים כי ההתכווצות ברכיב זה נצפתה בסקטורים של מוצרי הביניים ומוצרי הצריכה בעוד שבסקטור מוצרי ההשקעה נצפתה החודש התרחבות. הסיבות העיקריות להתכווצות ברכיב זה הינם ירידה בייצור ובביקושים ובהתייעלות.

 

הערות על הסקר והמדד של מנהלי הרכש בישראל

הדוח הזה מבוסס על נתונים הנאספים ומעובדים מידי חודש בעזרת שאלונים הנשלחים אל  מספר גדול של מנהלי רכש של חברות תעשייתיות במגזר היצרני בישראל. מיון החברות המשתתפות מבוסס על הגדרות S I C ותרומתן של חברות אלה ל – GNP בישראל. התגובות המתקבלות משקפות את השינוי במגמה , במידה והיה, בחודש השוטף בהשוואה לחודש הקודם. התחומים הנבדקים משותפים לכל מדדי ה – PMI בעולם. בכל אחד מן התחומים בהם נאספים נתונים מראה  Diffusion Index את ההבדל נטו במספר התגובות בין אלה שהראו גבוה\טוב יותר לביו אלה שהראו נמוך\ גרוע יותר באחוזים. אינדקס זה הוא סכום כל התשובות אשר השיבו גבוה\טוב יותר  + מחצית מספר המשיבים ללא שינוי.   ניכוי השפעת העונתיות על סדרות נתונים מקוריות של מדד מנהלי הרכש , נעשה בעזרת תכנת x-12, כמקובל בישראל ובעולם ,בנוסף לכך מבוצע התאמת הניכוי ללוח השנה העברי בעזרת אלגוריתם שפותח על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בישראל.

מדד מנהלי הרכשPMI   מחושב מתוך נתונים אלה הוא למעשה שקלול של  האינדקסים העקרים  בתחומים הבאים : תפוקות הייצור מקדם (0.25), הזמנות בארץ מקדם ( 0.225 ), הזמנות בחו"ל מקדם (0.225), רכישות למלאי מקדם (0.15) ,  תעסוקה (0.05 ), זמני אספקה מקדם (0.05 ) , כאשר נתוני זמני האספקה הפוכים כדי שבגרף הם ינועו באותו כוון. משקלות אלה מבוססים על הניסיון המצטבר של ארגון מנהלי הרכש ולאחר תאום עם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מדד מנהלי הרכש בישראל הינו אחד מהמדדים המרכיבים את מדד מנהלי הרכש הגלובלי.

 

ארגון מנהלי רכש ולוגיסטיקה בישראל

ארגון מנהלי הרכש והלוגיסטיקה בישראל הוא ארגון מקצועי וולונטרי המאגד בתוכו כ- 600 חברים המשמשים בתפקידים בכירים בתחום ניהול הרכש והלוגיסטיקה בישראל. במסגרת  מלוי תפקידם הם מאתרים מקורות אספקה ושירותים לפי צרכי הארגון אותו הם משרתים ושולטים על הביצועים והמחירים של אותם מקורות אספקה בצורה שתבטיח זרימה של טובין ושירותים. חברי הארגון מבצעים רכש בסכום כולל של כמה מאות מיליוני שקלים בשנה בישראל. הארגון חבר בפדרציה הבינלאומית של מנהלי רכש והספקה IFPSM) ), האיגוד האירופאי לרכש (ECPS ) וכן במועצה האירופית ללוגיסטיקה  (ELA).

 

למרות העובדה שלא נחסך כל מאמץ באיסוף המידע , דיוק הכנתו ופרסומו  אין העורכים ו\  או המפרסמים רואים עצמם אחראים לטעויות בדיווח או לנזק תוצאתי אחר שיגרם על ידי השימו