מדד מנהלי הרכש - תמונה מובילה

מדד מנהלי הרכש בישראל – יוני 2023 – המשק היצרני שב להתרחבות

ארגון מנהלי הרכש - לוגו

ארגון מנהלי הרכש  ולוגיסטיקה בישראל, טלפון : 03-6966944

מרכז מדד מנהלי הרכש: אלי צימלס, טלפון  : 03-6966944

פרסום זה מבוסס על מידע שנאסף ועובד על ידי ארגון מנהלי הרכש  בישראל  ומכיל נתונים מקוריים אשר נאספו מתוך דווחי מנהלי רכש בסקטור היצרני בישראל. במפעלים יצרניים נע ערך פעולות הרכש והלוגיסטיקה בין % 50  ל-  % 70 מעלות תשומות הייצור ומכאן השפעתם הרבה על מחיר המוצר והתנהגות השוק. היקף הרכישות  של  מנהלי הרכש בישראל מסתכם במיליארדי שקלים מידי שנה.

במדד מנהלי הרכש בישראל חל החודש שוב שינוי כיוון ולאחר חודש בלבד בהתרחבות שב המדד וחצה את קו 50% המפריד בין התכווצות להתרחבות ושב להתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 48.2% לעומת ערך של 50.2% שנמדד בחודש הקודם (סדרת נתונים מנוכה עונתיות), ירידה של 2.0% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. החודש רוב הרכיבים המרכזיים והחשובים של המדד נמצאים בהתכווצות מלבד רכיב הביקושים המקומיים הממשיך להימצא בהתרחבות. החודש רכיב מחירי חומרי הגלם ממשיך להימצא במגמת התרחבות. החודש רכיב זמני האספקה המקומי עבר לאחר 41 חודשים רצופים במגמת התכווצות להתרחבות. יש לציין כי הנתונים בישראל החודש דומים למגמת הנתונים כפי שנצפים במדינות אחרות ובמיוחד בארה"ב ואנגליה שם המשקים נמצאים מזה כמה חודשים במגמת התכווצות.

להלן ריכוז נתוני המדד לחודש יוני 2023  והשוואה לנתוני החודש הקודם:

 

  מדד

חודש

יוני

מדד

חודש

מאי

 

שינוי

 

מגמה

מס' חודשים במגמה
מדד הכללי 48.2 50.2 2.0- התכווצות 1
קו מגמה 48.3 49.9 1.6- התכווצות 3
ביקושים מקומיים 52.1 59.3 7.2- התרחבות 15
ביקושים לייצוא 45.8 46.3 0.5- התכווצות 5
תפוקות ייצור 51.6 47.8 3.8 התרחבות 1
תעסוקה 43.8 49.4 5.6- התכווצות 5
מחירי חומרי גלם 63.6 67.8 4.2- התרחבות 35
מלאי מוצר מוגמר 52.3 56.3 4.0- התרחבות 47
מלאי חומרי גלם 53.3 50.9 2.4 התרחבות 2
כמות הרכישות למלאי 41.4 48.6 7.2- התכווצות 3
זמני אספקה יבוא 46.6 49.5 2.9- התכווצות 48
זמני אספקה מקומי 50.7 44.9 5.8 התכווצות 1

 

תפוקות הייצורPRODUCTION                                                                          

ברכיב תפוקות הייצור חל החודש שוב שינוי כיוון ולאחר חודש אחד בלבד בהתכווצות חצה רכיב זה את קו 50% המפריד בין התרחבות להתכווצות ועבר להתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 51.6% לעומת ערך של 47.8% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 3.8% לעומת החודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את שינוי הכיוון ברכיב זה והחזרה להתכווצות למגוון סיבות ובעיקר לעונתיות ולרמת הביקושים.

NEW LOCAL ORDERS                                           הזמנות חדשות לקוחות בארץ

רכיב ההזמנות המקומיות ממשיך זה החודש החמישה עשר ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה ברכיב זה התמתנות דרסטית בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 52.1% לעומת ערך של 59.3% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 7.2% לעומת החודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את המשך ההתרחבות ברכיב זה למגוון רחב של סיבות ובעיקר לרמת הביקושים, לעונתיות ולהתייעלות.

QUANTITY OF PURCHASES                                                        רכישות למלאי

רכיב כמות הרכישות למלאי ממשיך זה החודש השלישי ברציפות להימצא במגמת התכווצות אם כי החודש נצפתה התעצמות דרסטית בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 41.4% לעומת ערך של 48.6% שנמדד בחודש שעבר, ירידה של 7.2% לעומת החודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את המשך ההתכווצות ברכיב זה לעונתיות.

מחירים                                                                                     PRICES               

רכיב המחירים של חומרי הגלם ממשיך זה החודש השלושים וחמישה ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה ברכיב זה התמתנות משמעותית בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 63.6% לעומת ערך של 67.8% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 4.2% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. המשמעות של רכיב המחירים הנמצא בהתרחבות הינו כי נצפתה המשך ההתייקרות במחירי חומרי הגלם. הסיבות העיקריות להמשך ההתרחבות ברכיב זה מיוחסת ע"י המשיבים לסקר בהמשך העליה במחירי חומרי הגלם ולשינויים בשערי החליפין.

רכישות בארץ -זמני הספקה     LOCAL DELIVERY TIMES                               ברכיב זמני האספקה בשוק המקומי חל החודש שינוי כיוון ולאחר ארבעים ואחת חודשים ברציפות במגמת התכווצות והחודש אף נצפתה ברכיב זה התעצמות נוספת בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 50.7% לעומת ערך של 44.9% שנמדד בחודש הקודם, עליה משמעותית של 5.8% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. המשמעות של רכיב זמני אספקה הנמצא בהתרחבות הינה כי נצפתה התקצרות בזמני האספקה.

IMPORTS DELIVERY TIMES                           יבוא חומרי גלם – זמני הספקה

רכיב זמני האספקה מחו"ל ממשיך זה החודש הארבעים ושמונה ברציפות להימצא במגמת התכווצות והחודש אף נצפתה ברכיב זה התעצמות בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 46.6% לעומת ערך של 49.5% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 2.9% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. המשמעות של רכיב זמני אספקה הממשיך להימצא בהתכווצות הינה כי נצפתה התארכות בזמני האספקה מחו"ל.

STOCKS OF RAW MATERIALS                                      חומרי גלם רמות מלאי

רכיב רמות המלאי של חומרי גלם ממשיך זה החודש השני ברציפות להימצא בהתרחבות והחודש אף נצפתה התעצמות בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד ברכיב זה עומד החודש על 53.3% לעומת ערך של 50.9% שנמדד בחודש הקודם, עליה נוספת של 2.4% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את המשך ההתרחבות ברכיב זה למספר סיבות ובעיקר לרמת הביקושים ולמדיניות מלאי מכוונת של הפירמות.

STOCKS OF FINISHED GOODS                                              מלאי מוצר מוגמר

רכיב מלאי מוצר מוגמר ממשיך זה החודש השביעי ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה ברכיב זה התמתנות נוספת בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד ברכיב זה החודש עומד על 52.3% לעומת ערך של 56.3% שנמדד בחודש הקודם, ירידה משמעותית של 4.0% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את ההתרחבות ברכיב זה לרמת הביקושים, למדיניות מלאי של הפירמות ולעונתיות.

רמת התעסוקה                                                                          EMPLOYMENT   

רכיב התעסוקה ממשיך זה החודש החמישי ברציפות להימצא במגמת התכווצות והחודש אף נצפתה ברכיב זה התעצמות בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 43.8% לעומת ערך של 49.4% שנמדד בחודש הקודם, ירידה משמעותית של 5.6% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את המשך ההתכווצות ברכיב זה לרמת הביקושים.

NEW EXPORT ORDERS                                       הזמנות חדשות לקוחות בעולם

גם רכיב הביקושים ממשיך זה החודש החמישי ברציפות להימצא במגמת התכווצות והחודש אף נצפתה ברכיב זה התעצמות נוספת בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 45.8% לעומת ערך של 46.3% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 0.5% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את המשך התכווצות ברכיב זה לרמת ביקושים מחו"ל.

 

המשק היצרני האמריקאי ממשיך במגמת ההתכווצות

הפעילות הכלכלית של המגזר היצרני בארה"ב ממשיכה זה החודש השמיני ברציפות להימצא בהתכווצות והחודש אף נצפתה התעצמות נוספת בעוצמה של ההתכווצות. החודש נמדד ערך של 46.0% לעומת ערך של 46.9% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 0.6% לעומת החודש הקודם. החודש רכיבי תפוקות הייצור והתעסוקה שבו להתכווצות ומצטרפים ליתר הרכיבים החשובים והמרכזיים הממשיכים להימצא בהתכווצות. גם החודש רק 4 מגזרים מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות בפעילותם הכלכלית. מנהלי הרכש מציינים כי המצב הכלכלי הקשה המתמשך מהווה נורת אזהרה להמשך הפעילות במשק היצרני בחלקו השני של השנה. רוב הפירמות מורידות את הציפיות ופועלות בהתאם.

רכיב הביקושים ליצוא ממשיך זה החודש האחת עשרה ברציפות להימצא במגמת התכווצות והחודש אף נצפתה התעצמות קלה בעוצמה של ההתכווצות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 47.3% לעומת ערך של 50.0% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 2.7% לעומת החודש הקודם. החודש רק 2 מגזרים מתוך 18 הנמדדים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

רכיב הביקושים המקומיים ממשיך זה החודש העשירי ברציפות להימצא במגמת התכווצות אם כי החודש נצפתה ברכיב זה התמתנות בעוצמה של ההתכווצות.  הערך שנמדד החודש עומד על 45.6% לעומת ערך של 42.6% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 3.0% לעומת החודש הקודם. החודש רק 53 מגזרים מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

ברכיב תפוקות הייצור חל החודש שוב שינוי כיוון ולאחר  חודש אחד בלבד בהתרחבות שב רכיב זה וחצה את קו 50% המפריד בין התכווצות להתרחבות ועבר להתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 46.7% לעומת ערך של 51.1% שנמדד בחודש הקודם, ירידה משמעותית של 4.4% לעומת החודש הקודם. החודש רק 8 מגזרים מתוך 18 הנמדדים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

גם ברכיב התעסוקה חל החודש שינוי כיוון ולאחר חודשיים בלבד בהתרחבות שב רכיב זה וחצה את קו 50% המפריד בין התכווצות להתרחבות ועבר להתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 48.1% לעומת ערך של 51.4% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 3.3% לעומת החודש הקודם. החודש רק 6 מגזרים מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

רכיב המחירים ממשיך זה החודש השני ברציפות להימצא בהתכווצות והחודש אף נצפתה התעצמות קלה בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 41.8% לעומת ערך של 44.2% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 2.4% לעומת החודש הקודם. משמעות המצאות רכיב זה בהתכווצות הינה כי נצפתה הוזלה במחירי חומרי הגלם. מנהלי הרכש מציינים חומרי גלם בהם נצפתה החודש הוזלת מחירים ובין השאר במחירי ההובלה ואריזה, נייר, דיזל, פלדה ומוצריו, מנגד מציינים מנהלי הרכש את הרכיבים האלקטרוניים בהם נמשכת מגמת ההתייקרות. כמו כן מציינים מנהלי הרכש מגוון חומרי גלם בהם נמשך המחסור ובניהם רכיבים ובקרים אלקטרוניים, טיטניום ושבבים.

מדד מנהלי הרכש  הבריטי

 THE CHARTERED INSTITUTE OF PURCHASING & SUPPLY

2020 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
50.0 51.7 47.8 32.6 40.7 50.1 53.3 55.2 54.1 53.7 55.6 57.5
2021 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
54.1 55.1 58.9 60.9 65.6 63.9 60.4 60.3 57.1 57.8 58.1 57.9
2022 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
57.3 58.0 55.2 55.8 54.6 52.8 52.1 47.3 48.4 46.2 46.5 45.3
2023 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
47.0 49.3 47.9 47.8 47.1 46.5  

 

המשק היצרני האנגלי ממשיך במגמת  התכווצות

הפעילות הכלכלית במשק היצרני הבריטי ממשיכה זה החודש האחת עשרה ברציפות להימצא במגמת התכווצות והחודש אף נצפתה התעצמות נוספת בעוצמה של ההתכווצות. החודש נמדד ערך של 46.5% לעומת ערך של 47.1% אשר נמדד בחודש הקודם, ירידה של 0.6% לעומת החודש הקודם. החודש כל הרכיבים החשובים והמרכזיים של המדד נמצאים בהתכווצות כולל רכיב מחירי חומרי הגלם. החודש גם כל שלושת הסקטורים הנבדקים סקטור מוצרי הצריכה, סקטור מוצרי הביניים וסקטור מוצרי ההשקעה נמצאים בהתכווצות. מנהלי הרכש מציינים כי  מגמת ההתכווצות ממשיכה על אף המשך השיפור בשרשראות האספקה ומחירי חומרי הגלם. מנהלי הרכש מציינים שלצערם מניתוח הנתונים אין צפי לשינוי במגמה.

רכיב תפוקות הייצור ממשיך זה החודש הרביעי ברציפות להימצא במגמת התכווצות אם כי החודש נצפתה ברכיב זה התמתנות בעוצמה של ההתכווצות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 48.1% לעומת ערך של 47.7% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 0.4% לעומת החודש הקודם. מנהלי הרכש מציינים כי הסיבה העיקרית להמשך ההתכווצות הינה המשך הירידה בביקושים ואי רצון של לקוחות לחתום על הסכמי אספקת חדשים.

רכיב הביקושים המקומיים ממשיך זה החודש השלישי ברציפות להימצא במגמת התכווצות והחודש אף נצפתה התעצמות נוספת בעוצמה של ההתכווצות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 45.5% לעומת ערך של 46.6% שנמדד בחודש הקודם, ירידה נוספת של 1.1% לעומת החודש הקודם. מנהלי הרכש מציינים כי החודש כל הסקטורים נמצאים בהתכווצות אם כי סקטור מוצרי הביניים נמצא במצב הקשה ביותר.

רכיב הביקושים ליצוא ממשיך זה החודש השבעה עשר ברציפות להימצא במגמת התכווצות וגם ברכיב זה נצפתה החודש התעצמות נוספת בעוצמה של ההתכווצות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 43.7% לעומת ערך של 47.1% שנמדד בחודש הקודם, ירידה משמעותית של 3.4% לעומת החודש הקודם. מנהלי הרכש מציינים כי ההתכווצות נצפתה בסקטורים של מוצרי הצריכה ומוצרי הביניים בעוד במוצרי ההשקעה נצפתה החודש המשך ההתרחבות. מנהלי הרכש מציינים כי הירידה בהזמנות נצפתה בעיקר מארה"ב, סין, ברזיל ומדינות מרכז אירופה.

רכיב מחירי חומרי הגלם ממשיך זה החודש השני ברציפות להימצא בהתכווצות והחודש אף נצפתה התעצמות משמעותית בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 44.5%, ירידה של 4.0% לעומת החודש הקודם. זהו הערך הנמוך ביותר שנמדד ברכיב זה מאז שנת 2016. המשמעות של המצאות רכיב זה בהתכווצות הינה כי נצפתה הוזלה במחירי חומרי הגלם. מנהלי הרכש מציינים כי ירידת המחירים נצפתה החודש בכל שלושת הסקטורים הנבדקים ובמיוחד בסקטור מוצרי הביניים.

רכיב התעסוקה ממשיך זה החודש התשיעי ברציפות להימצא במגמת התכווצות והחודש אף נצפתה ברכיב זה התעצמות נוספת בעוצמה של ההתכווצות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 47.3% לעומת ערך של 49.3% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 2.0% לעומת החודש הקודם. מנהלי הרכש מציינים כי הסיבות העיקריות להתכווצות הינם ירידה בביקושים, ירידה בתפוקות הייצור וצמצום כוח אדם לצורך התייעלות, כמו כן מציינים כי ההתכווצות ברכיב זה נצפתה בסקטורים של מוצרי הביניים ומוצרי הצריכה בעוד שבסקטור מוצרי ההשקעה דווקא נצפתה החודש התרחבות.

הערות על הסקר והמדד של מנהלי הרכש בישראל

הדוח הזה מבוסס על נתונים הנאספים ומעובדים מידי חודש בעזרת שאלונים הנשלחים אל  מספר גדול של מנהלי רכש של חברות תעשייתיות במגזר היצרני בישראל. מיון החברות המשתתפות מבוסס על הגדרות S I C ותרומתן של חברות אלה ל – GNP בישראל. התגובות המתקבלות משקפות את השינוי במגמה , במידה והיה, בחודש השוטף בהשוואה לחודש הקודם. התחומים הנבדקים משותפים לכל מדדי ה – PMI בעולם. בכל אחד מן התחומים בהם נאספים נתונים מראה  Diffusion Index את ההבדל נטו במספר התגובות בין אלה שהראו גבוה\טוב יותר לביו אלה שהראו נמוך\ גרוע יותר באחוזים. אינדקס זה הוא סכום כל התשובות אשר השיבו גבוה\טוב יותר  + מחצית מספר המשיבים ללא שינוי.   ניכוי השפעת העונתיות על סדרות נתונים מקוריות של מדד מנהלי הרכש , נעשה בעזרת תכנת x-12, כמקובל בישראל ובעולם ,בנוסף לכך מבוצע התאמת הניכוי ללוח השנה העברי בעזרת אלגוריתם שפותח על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בישראל.

מדד מנהלי הרכשPMI   מחושב מתוך נתונים אלה הוא למעשה שקלול של  האינדקסים העקרים  בתחומים הבאים : תפוקות הייצור מקדם (0.25), הזמנות בארץ מקדם ( 0.225 ), הזמנות בחו"ל מקדם (0.225), רכישות למלאי מקדם (0.15) ,  תעסוקה (0.05 ), זמני אספקה מקדם (0.05 ) , כאשר נתוני זמני האספקה הפוכים כדי שבגרף הם ינועו באותו כוון. משקלות אלה מבוססים על הניסיון המצטבר של ארגון מנהלי הרכש ולאחר תאום עם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מדד מנהלי הרכש בישראל הינו אחד מהמדדים המרכיבים את מדד מנהלי הרכש הגלובלי.

ארגון מנהלי רכש ולוגיסטיקה בישראל

ארגון מנהלי הרכש והלוגיסטיקה בישראל הוא ארגון מקצועי וולונטרי המאגד בתוכו כ- 600 חברים המשמשים בתפקידים בכירים בתחום ניהול הרכש והלוגיסטיקה בישראל. במסגרת  מלוי תפקידם הם מאתרים מקורות אספקה ושירותים לפי צרכי הארגון אותו הם משרתים ושולטים על הביצועים והמחירים של אותם מקורות אספקה בצורה שתבטיח זרימה של טובין ושירותים. חברי הארגון מבצעים רכש בסכום כולל של כמה מאות מיליוני שקלים בשנה בישראל. הארגון חבר בפדרציה הבינלאומית של מנהלי רכש והספקה IFPSM) ), האיגוד האירופאי לרכש (ECPS ) וכן במועצה האירופית ללוגיסטיקה  (ELA).

 

למרות העובדה שלא נחסך כל מאמץ באיסוף המידע , דיוק הכנתו ופרסומו  אין העורכים ו\  או המפרסמים רואים עצמם אחראים לטעויות בדיווח או לנזק תוצאתי אחר שיגרם על ידי השימוש בנתונים שגויים .