נמל אשדוד

חברת נמל אשדוד: רווח תפעולי של 197 מיליון שקל בשנת 2022

חברת נמל אשדוד בע״מ מאשרת את הדו״חות הכספיים לשנת 2022. מחזור הכנסות בשנת 2022 עמד על 1.21 מיליארד שקל לעומת 1.2 מיליארד שקל בשנת 2021 – גידול של 1%. הרווח התפעולי התזרימי (EBITDA) עמד על 313 מיליון שקל בדומה לשנת 2021. הרווח התפעולי מהפעילות העסקית, לפני הוצאות אחרות, הסתכם ב-197 מיליון שקל, בהשוואה ל-195 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 1%.

הגידול ברווח התפעולי מוצג במקביל להתגברות התחרות ולירידה בהיקפי הפעילות בחלק מתנועת המטענים תוך שהנמל מרחיב משמעותית את שירותיו ללקוחות ומגדיל את  מחזור ההכנסות בהשוואה לתקופה המקבילה. הרווח התפעולי לאחר הוצאות אחרות, כולל השפעות חשבונאיות חד פעמיות בסכום של 390 מיליון שקל. הוצאות אלה מתייחסות להערכות הנמל לתחרות וכוללות גם את המשך ההשפעה של תוכנית פרישה. זאת, בהשוואה ל-280 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, המיוחסות לתוכנית הפרישה.

הוצאות המימון הסתכמו בהפסד של 104 מיליוני שקלים חדשים תוך השפעת הירידות בשוק ההון כתוצאה מעליית הריבית על תיק ההשקעות של החברה בהשוואה לרווח של 63 מיליוני שקלים חדשים בתקופה המקבילה אשתקד בסביבת ריבית ואינפלציה אפסיים. כך, נרשם בשנת 2022 הפסד נקי של 251 מיליון שקל לעומת הפסד נקי של 14 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הנקי בנטרול ההשפעות החריגות (כלומר בנטרול ההוצאות החד פעמיות וההפסדים בשוק ההון) היה מסתכם ב-152 מיליוני שקל.

התוצאות הכספיות של הנמל מיוחסות לכלל הפעילות הנמלית; מגזרי המכולות, הרכבים, מטען כללי, תפזורת ואוניות נוסעים. שנת 2022 התאפיינה בהתקדמות בקצב התחרות בעקבות הקמת הנמלים הפרטיים והתבססותם של נמלים אלה כשחקנים משמעותיים יותר עם נתח שוק מהותי. בהתאמה, ירד היקף תעבורת המטענים בנמל אולם בצורה מתונה באופן יחסי, תוך שהנמל, במקביל, משפר את השירותים ללקוחות בתחום האחסנה ושירותים נוספים כך שרמת ההכנסות נשמרה ואף עלתה כאמור.

במגזר המכולות – היקף המכולות שנטען ונפרק בנמל הסתכם ב-865 אלף מכולות בהשוואה ל 986 אלף מכולות אשתקד – ירידה של 12.2%. בחברת נמל אשדוד מייחסים את הירידה במספר המכולות בהשפעת התחרות כאמור, וכן בהשפעת צמצום בהיקף המכולות הארצי לעומת התקופה המקבילה. במגזר הרכבים נפרקו בנמל כ-134 אלף רכבים בדומה לשנה קודמת.

במגזר התפזורת הושפע מהערכות הנמל להפעלת מסוע הגרעינים החדש וכן מירידה בביקוש לקלינקר במקביל לעלייה בביקוש במלט, כך שבסה״כ נפרקו ונטענו 8.21 מיליון טון לעומת 8.91 מיליון טון תפזורת בתקופה המקבילה אשתקד – ירידה של 8%. עם הפעלת מסוע הגרעינים בתחילת שנת 2023, חל שיפור משמעותי בהיקף הגרעינים הנפרק בנמל בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

היקף המטען הכללי הסתכם ב-1,738 אלפי טון בהשוואה ל 1,647 אלפי טון בתקופה המקבילה אשתקד, עלייה של 5.5% המוסברת בכך שבמרבית שנת 2022 חלה עלייה משמעותית בביקוש לברזל. תחום אוניות הנוסעים (הקרוז) חזר לפעילות בשנת 2022 ומסתמנת מגמה מובהקת של צמיחה בשיעורים גבוהים. בשנת 2022 עברו בנמל אשדוד כ- 65,000 נוסעים.

לדברי גילי כהן, יו״ר ישיבת הדירקטוריון שבה אושרו הדו״חות הכספיים, נמל אשדוד: ״אנו מגיעים לתקופה זו חזקים ויעילים, עם משמעת ניהולית המתאימה לסביבה תחרותית ותוכניות עבודה אשר יסייעו לנו להתמודד עם אתגרי התקופה. למרות שאנו חווים תקופה מאתגרת עם שיבושים בשרשרת האספקה הגלובאלית, תחרות גוברת מצד הנמלים הפרטיים והאטה כללית בכלכלה הבינלאומית, תוצאות שנת 2022 משקפות את היכולת להתמודד עם אתגרים אלה ומציגות כי נמל אשדוד מוכן לתחרות. אנו נמשיך לפעול לשמירת היתרון היחסי של נמל אשדוד אל מול הנמלים האחרים תוך חיזוק מעמדנו בתור הנמל של ישראל״.

לדברי אלי בר יוסף, מנכ״ל בפועל של נמל אשדוד: ״אנו חווים אתגרים ניהוליים ועסקיים משמעותיים, אשר נובעים מההאטה הגלובלית וסביבה תחרותית מקומית מחריפה. אני שבע רצון מכך שאנו מגיעים לתחרות מוכנים בכל היבט תפעולי, טכנולוגי, ואנושי על מנת להתמודד עימה כראוי. אנחנו רואים גידול ברווח התפעולי מוצג, וזאת על אף התגברות התחרות וירידה בהיקפי הפעילות בחלק מתנועת המטענים. בין היתר, עלייה זו מתרחשת בזכות העובדה כי הנמל מרחיב משמעותית את שירותיו ללקוחותיו״.

הכתבה באדיבות אתר Port2Port