נמל אשדוד - צילום דוברות נמל אשדוד

חברת נמל אשדוד מאשרת את התוצאות הכספיות לרבעון הראשון של 2023

חברת נמל אשדוד מאשרת את התוצאות הכספיות לרבעון הראשון של 2023 עם רווח נקי של  40 מיליון ₪, בהשוואה להפסד של 300 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד. בתקופה המקבילה אשתקד נכללו הוצאות חד פעמיות לאחר מס, בסכום של 299 מיליון ₪.

הנמל מציג רווחיות גבוהה על אף התגברות התחרות והירידה בתנועת המטענים, כאשר הרווח התפעולי לפני הוצאות אחרות הסתכם הרבעון ב- 45 מיליון ש"ח, בהשוואה ל-48 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של כ- 6%.

הרווח התפעולי ברבעון הראשון לשנת 2023 משקף  EBITDA(1)  של 77 מיליון ₪, לעומת  78 מיליוני ש"ח  ברבעון הראשון לשנת 2022.

הכנסות מימון ברבעון הראשון לשנת 2023 הסתכמו ב- 4  מיליון ש"ח, בהשוואה להוצאות מימון של 39 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. תיק ההשקעות והוצאות המימון של החברה הושפעו בתקופה המקבילה מעליית הריבית בשווקים.

התוצאות הכספיות של הנמל מיוחסות לכלל הפעילות הנמלית; מגזרי המכולות, הרכבים, מטען כללי, תפזורת ואוניות נוסעים.

הרבעון הראשון לשנת 2023 התאפיין בהתקדמות בקצב התחרות בעקבות הקמת הנמלים הפרטיים והתבססותם של נמלים אלה כשחקנים משמעותיים יותר עם נתח שוק מהותי. בהתאמה, היקף הפעילות בחלק מהמטענים ירד, תוך שהנמל, במקביל, משפר את השירותים ללקוחות בתחום האחסנה ושירותים נוספים.

במגזר המכולות היקף המכולות שנטען ונפרק בנמל הסתכם ב-180 אלף מכולות בהשוואה ל-219 אלף מכולות בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה הינה בהשפעת התגברות התחרות לצד ביקושים חריגים בפריקת רכב ותפזורת.

במגזר הרכבים נפרקו בנמל כ-43 אלף רכבים לעומת כ-32 אלף רכבים בתקופה המקבילה אשתקד, גידול משמעותי של כ- 33.4%. הגידול הינו בהשפעת הביקושים כאמור לעיל ובהשפעת הגדלת חלק הרכבים המיובאים לנמלי הים התיכון.

מגזר התפזורת הושפע מהפעלת מסוע הגרעינים החדש תוך שיפור רמת השירות, כמענה לשיבושי פריקת תפזורת בצפון. מנגד, חלה ירידה בהיקף יבוא המלט והקלינקר, כך שבסה"כ נפרקו ונטענו 2,167 אלפי טון תפזורות בהשוואה ל- 2,084 אלפי טון בתקופה המקבילה אשתקד (עלייה של 4%).

היקף המטען הכללי הסתכם ב-298 אלפי טון בהשוואה ל-519 אלפי טון בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של 42.6%. הקיטון נובע הן מהשפעת הירידה בהיקף המטען הכללי המיובא לישראל, בהשפעה עקיפה של הירידה במחירי הובלת מכולות וכן בהשפעת התגברות התחרות.

תחום אוניות הנוסעים (הקרוז)  חזר לפעילות בשנת 2022 תוך ביקושים גבוהים לפקידת אוניות בנמל אשדוד. ברבעון הראשון לשנת 2023 בלבד פקדו את הנמל כ-14,000 נוסעים.

בתחום האחסנה מקדם הנמל בהצלחה את פעילותו בהתאם לצרכי היבואן והיצואן הישראלי במסגרת הסכמים מסחריים ישירים מולם.

שאול שניידר, יו"ר הדירקטוריון הנכנס, נמל אשדוד: " החברה מציגה רווחיות התואמת  את תוכניות העבודה של החברה. השפעות עליית הריבית על הפעילות הכלכלית בארץ ובעולם ניכרות וזאת במקביל לירידה איטית מידי בקצב האינפלציה, כל אלו משפיעים על תעבורת המטענים בישראל וזאת במקביל להתגברות התחרות."

אלי בר יוסף, מנכ"ל נמל אשדוד בפועל: "בהמשך לרווחיות שיא תפעולית שהוצגה לכל שנת 2022, התוצאות הכספיות של הנמל לרבעון הראשון מצביעות על רמת רווחיות גבוהה, לצד התקדמות התחרות אל מול הנמלים החדשים. הנמל ממנף את יתרונותיו במסגרת התחרות תוך מיצוי ניסיונם ומקצועיותם של עובדיו ומנהליו. אנו ממשיכים במימוש תכנית ההשקעות על מנת לשפר את רמת השירות ומבצעים בה התאמות ככל הנדרש בהתאם לתמורות בביקושים ובראיית צרכי המשק הישראלי."

(1) רווח תפעולי תזרימי