הרשאה לסוכן מכס, תצהיר יבואן ופקודת המכס

תוכן עניינים

 
מאת: דני מויאל*

עם עליית מערכת שער עולמי, בחודש ינואר 2018,  ערכה רשות המסים רוויזיה משמעותית בנוהלי העבודה שלה, ממצב של  דרישה דווקאית ל"מסמכים מקורית" לעולם "ללא נייר". השינויים היו משמעותיים עד כדי צורך בעדכון בחקיקה ראשית. בהתאם לזאת בוצעו תיקונים בפקודת המכס, ששיקפו  גם את השינויים בהתנהלות היבואן וסוכן המכס  מול רשות המיסים.

מערכת שער עולמי הביאה להחדרת עדכונים ושיפורים גם ברשויות מוסמכות אחרות, בין היתר משרד הכלכלה הכריז על נוהל חדש של רישום במרשם היבואנים של משרד הכלכלה, לכל יבואן המייבא  מוצרים  החייבים  באישור תקן או  אישור     רשות מוסמכת אחרת. דרישה זו מעוגנת בפקודת היבוא והיצוא, המסמיכה את השר להתקין תקנות בנוגע להסדרת היבוא לישראל.

במאמר זה נבחן ונתייחס לשתי הוראות חדשות שהפכו לחלק בלתי נפרד ממערכת שער עולמי: הראשון הוא – הפיכת ייפוי הכוח לטופס מקוון חובה כחלק מתהליך השחרור במכס, והשני הוא תצהיר היבואן, אף שהיה מוכר ונדרש גם לפני כן, על פי דרישה יזומה של המערכת,  הפך כיום לנוהל חובה בעסקאות יבוא מעל 5,000 דולר.

אף שהמערכת שער עולמי הוכרזה בתחילת 2018,  ובה נקבעה  בין היתר גם את החובה להגיש כתב הרשאה לסוכן מכס ותצהיר יבואן באמצעות  מסר אלקטרוני, נדחה יישום ההחלטה לנובמבר 2018, על מנת להקל על העוסקים בסחר הבינלאומי ולאפשר זרימה חלקה יותר של תהליכי שחרור במכס. (מכתב בעניין דחיית היישום עד לנובמבר 2018  נשלח על ידי ראש מינהל המכס לכל ארגוני התאגידים וסוכני המכס, לשכת המסחר וגורמים נוספים).

מהות השינוי שבוצע בהקשר זה היא הפיכת שני טפסי מכס אלה לטפסים מקוונים, בלשון פקודת המכס (נוסח מתוקן)  "מסרים אלקטרונים" המחייבים כמובן זיהוי  של היבואן וסוכן המכס שלו באמצעות כרטיס אלקטרוני חכם וחתימה אלקטרונית.

הרשאה לסוכן מכס

הדרישה לייפוי כוח, או בשמו הרשמי הרשאה לסוכן מכס, מעוגנת בפקודת המכס בסעיף 168, סעיף  שעבר תיקון בשנת 2018 עם עליית המערכת לאוויר.

סעיף 168 (ב) קובע את החובה של סוכן המכס לפעול אך ורק לאחר קבלת כתב הרשאה לסוכן מכס, חתום על ידי היבואן.

סעיף 168 (ג)  מיישם את התיקונים שבוצעו במסגרת מערכת שער עולמי, בכך שהוא קובע כי טופס ההרשאה ישודר למערכת על ידי מסר אלקטרוני, באמצעות חתימה דיגיטלית. מה שמחייב "כרטיס חכם" מאובטח וייעודי במערכת המחשב של היבואן ושל סוכן המכס.

בעבר נקרא טופס זה טופס  165 אשר נחתם ידנית על ידי היבואן באימות של פקיד רישוי (**), וצורף לתיק העמילות הפיזי שהוגש לאחר תהליך השחרור, או לפני תהליך שחרור למעריך המכס התורן.

מערכת שער עולמי אינה מאפשרת הגשת תיק לתשלום בלא ששודר קודם לכן  כתב הרשאה לסוכן מכס ומתריעה בהודעת שגיאה על היעדר הרשאה תקינה ותקפה.

הכנת כתב הרשאה לסוכן מכס היא הליך חד פעמי שמשך תוקפו נתון  לפי בחירה  של היבואן (מכתב הרשאה להצהרה בודדת, עד חודשים ספורים ואפילו עד לתקופה של  3 שנים. ההרשאה מאפשרת לסוכן המכס לפעול בשם היבואן מול רשות המיסים וגם מול רשויות אחרות. להיות נוכח בבדיקות פיזיות, להגיש מסמכים בשם היבואן, לקבל בשמו החזרי פיקדונות שולמו או החזרי מיסים ששולמו ביתר וכדומה. היבואן בוחר את היקף ההרשאות לסוכן המכס, בין אם על ידי בחירה בסעיפים השונים ובין אם בהגבלת תוקף הרשאה לזמן קצוב, או להצהרה ספציפית.

בהיעדר חתימה דיגיטלית נדרש סיוע של משרד סוכן המכס, אשר ימלא את הפרטים הטופס, יאמת ויזהה את היבואן וישדר למכס באמצעות כרטיס חכם ממשרדו, בצירוף צילום ת.ז. של מורשה חתימה, אישור עו"ד/רו"ח או פרוטוקול חברה המאשר את מורשה החתימה בחברה.

תצהיר יבואן

החובה להגיש תצהיר יבואן באמצעות מסר אלקטרוני מקוון, נקבע על ידי אגף המכס בנובמבר 2018. התצהיר נדרש על ידי מערכת שער עולמי בעסקאות יבוא אשר מעל 5000 דולר ומתייחסת לספק חדש  ונדרשת לחידוש אחת לשנה.

חובת הגשת תצהיר יבואן מעוגנת בתקנות המכס (הערכת טובין) סעיף 1 (א). תקנות אלה הותקנו בתוקף סמכות שניתנה למנהל (המכס) בפקודת המכס, סעיף 134 (א).

לתצהיר יבואן  משמעות משפטית כבדת משקל, הוא למעשה מעין עדות בשבוע לעובדות עליו נשאל היבואן. ועל כן יש למלא אחר השאלות בזהירות ובתשומת לב רבה, מאחר והשאלות עוסקות בטיב היחסים בין היבואן לבין הספק שלו.

מהות התצהיר היא בחינה של היחסים המסחריים בין הספק לבין היבואן. במטרה לבחון האם ערך הטובין שהוצהר בהצהרת היבוא הוא ערך ריאלי לצרכי מכס ואינו מושפע מגורמים אחרים, כמו  מחיר השוק, או מחיר מחירון.

תצהיר היבואן מתכתב ישירות עם סעיפי הערכת טובין בפקודת המכס (סעיפים 130-133). סעיפים אלה תוקנו בשנת 1979.

עד סיבוב טוקיו 1979 נושא הערכת טובין לצרכי מכס היה שנוי במחלוקת במסגרת הסכם גאט"ט. כדי להבטיח מניעת השימוש בתהליך הערכה כחסם סחר נקבע קוד שנועד לפרש ולהבטיח את הוראות הסכם גאט"ט. הוראות ההסכם בדבר הערכת טובין נקלטו אל פקודת המכס באמצעות תיקון לפקודת המכס משנת 1997 וכיום הם מהוות חלק מהדין הישראלי ומחייבות את רשויות המכס. סעיפים אלה, תוקנו בשנת 1979 על פי העקרונות המשפטיים של הסכם גאט"ט. סעיפים 3.4 להסכם גאט"ט קובעים את כללי הבסיס לעניין הערכת טובין לצרכי מכס (דר' נלי מונין, סחר בינלאומי).

סעיפי התצהיר מתייחסים בין היתר גם להסדרי מימון, אם היו כאלה, עמלות ודמי תיווך, עלות כלי קיבול, עלויות אריזה ועבודה,  תשלום תמלוגים, או הוצאות אחרות ששולמו על ידי היבואן ולא דווחו בחשבון, כגון הוצאות בגין כשרות, הנחות שנתקבלו (שלא דווחו במסגרת החשבון),  והאם היו גורמים שהשפיעו על מחיר הסחורה.

גם טופס מקוון זה ככל הטפסים המקוונים החדשים מחייב רמה מסוימת של אבטחה ולכן ניתן לשדרו למכס רק באמצעות כרטיס אלקטרוני חכם.

מי שמוסמך לחתום בשם החברה על תצהיר יבואן יהיה על פי רוב מנכ"ל החברה, עורך דין שהוא מורשה חתימה בחברה, רואה חשבון של החברה, או מנהל היבוא בתנאי שהוא מורשה חתימה בחברה.

חשוב לציין לסיום, כי יבואנים שקיבלו מעמד של "יבואן מאושר", או נכנסו לתהליך והוסמכו כ"גורם כלכלי מאושר", עשויים להיות פטורים מהגשת תצהיר יבואן.

———–

*דני מויאל, סוכן המכס והמסווג בחברת ג'קי ליין לוגיסטיקה בע"מ, משלח בינלאומי, מרצה בקורסי סחר בינלאומי, במכללות. שימש יועץ פדגוגי למשרד הכלכלה בנושא תכנית הלימודים בסחר בינלאומי וכן כתב את תוכנית הלימודים עבור הנדסאי תעשיה וניהול מה"ט.

הכותב מרכז את קורסי סחר חוץ במרכז החרדי להכשרה מקצועית וקורס פקידי רישוי במכללת רופין.

דני מויאל, טלפון 052-44598372

 

**מלבד פקיד רישוי, קובעים תקנות המכס כי גם גורמים אחרים רשאים לבצע אימות של פרטי היבואן כמו משלח בינלאומי,  סוכן מכס, רואה חשבון, עורך דין ויועץ מס. כיום אין דרישה לאימות, מאחר והאימות על פי רוב מתבצע באמצעות חתימה דיגיטלית של היבואן בעצמו, באמצעות מורשה חתימה מטעם החברה