חדשות

מדד מנהלי הרכש - תמונה מובילה

מדד מנהלי הרכש לחודש מרץ – המשק היצרני שב להתרחבות

ארגון מנהלי הרכש  ולוגיסטיקה בישראל

קשר עם עיתונות \ שאלות ואינפורמציה נוספת, טלפון : 03-6966944, פקס   : 03-6919047

פרסום זה מבוסס על מידע שנאסף ועובד על ידי ארגון מנהלי הרכש  בישראל  ומכיל נתונים אשר נאספים ממנהלי רכש בסקטור היצרני בישראל. במפעלים יצרניים נע ערך פעולות הרכש והלוגיסטיקה בין 50% ל – 70% מעלות תשומות הייצור ומכאן השפעתם הרבה על מחיר המוצר והתנהגות השוק. היקף הרכישות  בישראל מסתכם במיליארדי שקלים מידי שנה.

אלי צימלס מרכז מדד מנהלי הרכש

*****************************************************************

במדד מנהלי הרכש בישראל חל החודש שוב שינוי כיוון ולאחר חודש אחד בלבד בהתרחבות חצה המדד את קו 50% המבדיל בין התרחבות להתכווצות ועבר להתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 51.0% לעומת ערך של 49.1% שנמדד בחודש הקודם (סדרת נתונים מנוכה עונתיות), עליה קלה של 1.9% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. החודש רכיב הביקושים המקומיים ורכיב תפוקות הייצור ממשיכים להימצא בהתרחבות, וזאת בעוד רכיבי התעסוקה והביקושים ליצוא ממשיכים גם החודש להימצא בהתכווצות. החודש רכיב מחירי חומרי הגלם ממשיך להימצא במגמת התרחבות. החודש רכיב מלאי חומרי גלם עבר להתרחבות בעוד יתר רכיבי המלאי ממשיכים להימצא בהתכווצות, כמו גם רכיבי זמני האספקה. יש לציין כי במדינות אחרות ובמיוחד בארה"ב ואנגליה המשקים היצרניים עברו החודש להתרחבות.

להלן ריכוז נתוני המדד לחודש מרץ 2024  והשוואה לנתוני החודש הקודם:

 

  מדד

חודש

מרץ

מדד

חודש

פברואר

 

שינוי

 

מגמה

מס' חודשים במגמה
מדד הכללי 51.0 49.1 1.9 התרחבות 1
קו מגמה 50.0 49.5 0.5 התכווצות 12
ביקושים מקומיים 57.5 52.9 4.6 התרחבות 5
ביקושים לייצוא 47.2 48.3 1.1- התכווצות 14
תפוקות ייצור 58.5 55.6 2.9 התרחבות 10
תעסוקה 49.2 46.5 2.7 התכווצות 14
מחירי חומרי גלם 56.4 61.1 4.7- התרחבות 44
מלאי מוצר מוגמר 46.6 48.9 2.3- התכווצות 2
מלאי חומרי גלם 51.9 49.8 2.1 התרחבות 1
כמות הרכישות למלאי 42.5 41.5 1.0 התכווצות 12
זמני אספקה יבוא 40.5 38.4 2.1 התכווצות 57
זמני אספקה מקומי 39.2 38.8 0.4 התכווצות 9

 

 

תפוקות הייצורPRODUCTION                                                                          

רכיב תפוקות הייצור ממשיך זה החודש העשירי ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש אף נצפתה התעצמות קלה בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 58.5% לעומת ערך של 55.6% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 2.9% לעומת החודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את המשך ההתרחבות ברכיב זה למגוון סיבות ובעיקר לרמת הביקושים, לעונתיות ולמהלכי התייעלות.

NEW LOCAL ORDERS                                           הזמנות חדשות לקוחות בארץ

רכיב ההזמנות המקומיות ממשיך זה החודש החמישי ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש אף נצפתה ברכיב זה התעצמות משמעותית בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 57.5% לעומת ערך של 52.9% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 4.6% לעומת החודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את המשך ההתרחבות ברכיב זה למספר סיבות ובעיקר לרמת הביקושים, לעונתיות ולמהלכי התייעלות.

QUANTITY OF PURCHASES                                                        רכישות למלאי

רכיב כמות הרכישות למלאי ממשיך זה החודש השתיים עשר ברציפות להימצא במגמת התכווצות אם כי החודש נצפתה ברכיב זה התמתנות בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 42.5% לעומת ערך של 41.5% שנמדד בחודש שעבר, עליה של 1.0% לעומת החודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את המשך מגמת ההתכווצות ברכיב זה ובאופן מובהק לעונתיות.

מחירים                                                                                     PRICES               

רכיב המחירים של חומרי הגלם ממשיך זה החודש הארבעים וארבעה ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה ברכיב זה התמתנות נוספת בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 56.4% לעומת ערך של 61.1% שנמדד בחודש הקודם, ירידה משמעותית של 4.7% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. המשמעות של רכיב המחירים הממשיך להימצא במגמת התרחבות הינה כי נצפתה המשך ההתייקרות במחירי חומרי הגלם. הסיבות העיקריות להמשך ההתרחבות ברכיב זה מיוחסת ע"י המשיבים לסקר להמשך העליה במחירי חומרי הגלם, לשינויים בשערי החליפין ולמחסור בחומרי גלם.

רכישות בארץ -זמני הספקה     LOCAL DELIVERY TIMES                               רכיב זמני האספקה בשוק המקומי ממשיך זה החודש התשיעי ברציפות להימצא במגמת התכווצות אם כי החודש נצפתה ברכיב זה התמתנות נוספת במגמת ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 39.2% לעומת ערך של 38.8% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 0.4% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. המשמעות של רכיב זמני אספקה הנמצא בהתכווצות הינה כי קיימת ההתארכות בזמני האספקה.

IMPORTS DELIVERY TIMES                           יבוא חומרי גלם – זמני הספקה

רכיב זמני האספקה מחו"ל ממשיך זה החודש החמישים ושבעה ברציפות להימצא במגמת התכווצות אם כי החודש נצפתה ברכיב זה התמתנות בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 40.5% לעומת ערך של 38.4% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 2.1% לעומת החודש הקודם. המשמעות של רכיב זמני אספקה מחו"ל הממשיך להימצא בהתכווצות הינה כי נמשכת ההתארכות בזמני האספקה מחו"ל.

STOCKS OF RAW MATERIALS                                      חומרי גלם רמות מלאי

ברכיב רמות המלאי של חומרי גלם חל החודש שוב שינוי כיוון ולאחר חודש אחד בלבד בהתכווצות שב רכיב זה וחצה את קו 50% המפריד בין התרחבות להתכווצות ושב להתרחבות. הערך שנמדד ברכיב זה עומד החודש על 51.9% לעומת ערך של 49.8% שנמדד בחודש הקודם, עליה קלה של 2.1% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את שינוי הכיוון ברכיב זה והחזרה להתרחבות בעיקר לרמת הביקושים ולמדיניות מלאי של הפירמות.

STOCKS OF FINISHED GOODS                                              מלאי מוצר מוגמר

רכיב מלאי מוצר מוגמר ממשיך זה החודש השני ברציפות להימצא בהתכווצות והחודש אף נצפתה ברכיב זה התעצמות בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד ברכיב זה החודש עומד על 46.6% לעומת ערך של 48.9% שנמדד בחודש הקודם, ירידה קלה ונוספת של 2.3% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את המשך ההתכווצות ברכיב זה בעיקר לרמת הביקושים ולעונתיות.

רמת התעסוקה                                                                          EMPLOYMENT   

רכיב התעסוקה ממשיך זה החודש הארבעה עשר ברציפות להימצא במגמת התכווצות אם כי החודש נצפתה ברכיב זה התמתנות קלה בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 49.2% לעומת ערך של 46.5% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 2.7% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את המשך ההתכווצות ברכיב זה לרמת הביקושים ולעונתיות

NEW EXPORT ORDERS                                       הזמנות חדשות לקוחות בעולם

גם רכיב הביקושים ממשיך זה החודש הארבעה עשר ברציפות להימצא במגמת התכווצות והחודש אף נצפתה ברכיב זה התעצמות בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 47.2% לעומת ערך של 48.3% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 1.1% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את המשך התכווצות ברכיב זה לרמת הביקושים מחו"ל ולעונתיות.

 

 

שינויים במחירי חומרים כפי שמדווחים ע"י מנהלי הרכש

  1. חומרי גלם ושירותים שמחיריהם עלו:

מתכות

ברזל

אלומיניום

 

כללי

גומי ומוצריו

פלסטיק ומוצריו

תכשירים רפואיים

ציוד רפואי מתכלה

מוצרי נייר

כימיקלים

קלקר

עץ

עיבוד שבבי

אבן חיפוי

 

  1. חומרי גלם ושירותים שמחיריהם ירדו:

כללי

מעגלים מודפסים

רכיבים אקטיביים

ציוד תקשורת

{NAPM – Purchasing Managers’ Index {PMI

אינדקס מנהלי הרכש האמריקאי

2021 יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
59.5 59.9 61.1 60.8 61.1 58.7
2022 ינואר פברואר מרץ אפריל מאי ‏ יוני
57.6 58.6 57.1 55.4 56.1 53.0
2022 יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
52.8 52.8 50.9 50.2 49.0 48.4
2023 ינואר פברואר מרץ אפריל מאי ‏ יוני
47.4 47.7 46.3 47.1 46.9 46.0
2023 יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
46.4 47.6 49.0 46.7 46.7 47.4
2024 ינואר פברואר מרץ אפריל מאי ‏ יוני
49.1 47.8 50.3

פרסום נתונים אלה באדיבות  ISM, ארגון מנהלי הרכש האמריקאי

המשק היצרני האמריקאי עבר להתרחבות

בפעילות הכלכלית של המגזר היצרני בארה"ב חלה החודש שינוי כיוון ולאחר שישה עשר חודשים ברציפות במגמת התכווצות חצה המדד את קו 50% המפריד בין התרחבות להתכווצות ושב להתכווצות. החודש נמדד ערך של 50.3% לעומת ערך של 47.8% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 2.5%. כלל הכלכלה האמריקאית ממשיכה זה החודש הארבעים ושבעה ברציפות להימצא במגמת התרחבות. החודש רכיב תפוקות הייצור ורכיב הביקושים המקומיים שבו להתרחבות זאת לאחר חודש אחד בלבד בהתכווצות, והצטרפו לרכיב הביקושים ליצוא המשלים חודשיים בהתרחבות. מנגד רכיב התעסוקה ממשיך גם החודש להימצא במגמת התכווצות. החודש 9 מגזרים מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות בפעילותם הכלכלית. מנהלי הרכש מציינים כי הביקושים נמצאים בשלבי התאוששות מוקדמים, עם סימנים ברורים לשיפור התנאים. הספקים משתדלים להחזיק מלאים בעיקר בשל המשך קשיים בשרשרת האספקה.

רכיב הביקושים ליצוא ממשיך זה החודש השני ברציפות להימצא בהתרחבות אם כי החודש לא נצפה כל שינוי בעוצמה של ההתרחבות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 51.6% בדיוק אותו ערך שנמדד בחודש הקודם. החודש רק 8 מגזרים מתוך 18 הנמדדים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

ברכיב הביקושים המקומיים חל החודש שוב שינוי כיוון ולאחר חודש אחד בלבד בהתכווצות שב רכיב זה וחצה את קו 50% ועבר להתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 51.4% לעומת ערך של 49.2% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 2.2% לעומת החודש הקודם. החודש 12 מגזרים מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

גם ברכיב תפוקות הייצור חל החודש שוב שינוי כיוון ולאחר חודש אחד בלבד בהתכווצות שב רכיב זה וחצה את קו 50% המפריד בין התרחבות להתכווצות ושב להתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 54.6% לעומת ערך של 48.4% שנמדד בחודש הקודם, עליה דרסטית של 6.2% לעומת החודש הקודם. החודש 13 מגזרים מתוך 18 הנמדדים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

רכיב התעסוקה ממשיך זה החודש השישי ברציפות להימצא במגמת התכווצות אם כי החודש נצפתה התמתנות בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 47.4% לעומת ערך של 45.9% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 1.5% לעומת החודש הקודם. החודש רק 7 מגזרים מתוך 18 המגזרים הנבדקים דיווחו על התרחבות ברכיב זה.

רכיב המחירים ממשיך זה החודש השלישי ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש אף נצפתה התעצמות בעוצמה של ההתרחבות. החודש עומד על 55.8% לעומת ערך של 52.5% שנמדד בחודש הקודם, עליה משמעותית של 3.3% לעומת החודש הקודם. משמעות המצאות רכיב המחירים בהתרחבות הינה כי נצפית התייקרות במחירי חומרי הגלם. מנהלי הרכש מציינים חומרי גלם ושירותים בהם נצפתה ההתייקרות ובניהם אלומיניום, פלדה ומוצריו, הובלה ימית ומוצרי פלסטיק.

מדד מנהלי הרכש  הבריטי

 THE CHARTERED INSTITUTE OF PURCHASING & SUPPLY

2021 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
54.1 55.1 58.9 60.9 65.6 63.9 60.4 60.3 57.1 57.8 58.1 57.9
2022 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
57.3 58.0 55.2 55.8 54.6 52.8 52.1 47.3 48.4 46.2 46.5 45.3
2023 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
47.0 49.3 47.9 47.8 47.1 46.5 45.3 43.0 44.3 44.8 47.2 46.2
2024 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
47.0 47.5 50.3

 

המשק היצרני האנגלי עבר להתרחבות

בפעילות הכלכלית במשק היצרני הבריטי חל החודש שינוי כיוון ולאחר תשעה עשר חודשים ברציפות במגמת התכווצות חצה המדד את קו 50% ושב להתרחבות. החודש נמדד ערך של 50.3% לעומת ערך של 47.5% אשר נמדד בחודש הקודם, עליה של 2.8% לעומת החודש הקודם. החודש רכיבי ההזמנות המקומיות ותפוקות הייצור עברו גם הם להתרחבות בעוד רכיבי התעסוקה וביקושים לייצוא ממשיכים להימצא בהתכווצות. החודש הסקטורים של מוצרי הצריכה וההשקעה עברו להתרחבות בעוד סקטור מוצרי הביניים ממשיך בהתכווצות. מנהלי הרכש מציינים את משבר הים האדום אשר עדיין משפיע על עליה במחירי ההובלה וכיוצא מזה על מחירי חומרי הגלם והמוצרים המוגמרים.

ברכיב תפוקות הייצור חל החודש שינוי כיוון ולאחר שתיים עשר חודשים ברציפות במגמת התכווצות חצה רכיב זה את קו 50% ועבר להתרחבות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 50.9% לעומת ערך של 48.3% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 2.6% לעומת החודש הקודם. המעבר להתרחבות נצפתה רק בסקטור מוצרי הצריכה בעוד בסקטורים של מוצרי השקעה והביניים ממשיכים בהתכווצות.

גם ברכיב הביקושים המקומיים חל החודש שינוי כיוון ולאחר אחד עשר חודשים ברציפות במגמת התכווצות חצה רכיב זה את קו 50% המפריד בין התרחבות והתכווצות ועבר להתרחבות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 50.2% לעומת ערך של 45.4% שנמדד בחודש הקודם, עליה משמעותית של 4.8% לעומת החודש הקודם. החודש גם הסקטורים של מוצרי צריכה ומוצרי ההשקעה עברו להתרחבות בעוד סקטור של מוצרי הביניים ממשיך  בהתכווצות.

רכיב הביקושים ליצוא ממשיך זה החודש העשרים ושישה ברציפות להימצא במגמת התכווצות אם כי החודש נצפתה ברכיב זה התמתנות בעוצמה של ההתכווצות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 47.8% לעומת ערך של 44.2% שנמדד בחודש הקודם, עליה משמעותית של 3.5% לעומת החודש הקודם. מנהלי הרכש מציינים כי מגמת ההתכווצות החודש נצפתה בסקטורים של מוצרי הביניים ומוצרי ההשקעה בעוד שבסקטור מוצרי הצריכה דווקא עברה החודש להתרחבות. מנהלי הרכש מציינים את הירידה בביקושים בעיקר ממדינות מרכז אירופה.

רכיב מחירי חומרי הגלם ממשיך זה החודש השלישי ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש אף נצפתה התעצמות נוספת, אמנם מזערית, בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 52.9%, עליה של 0.2% לעומת החודש הקודם. המשמעות של הימצאות רכיב זה בהתרחבות הינה כי נצפתה התייקרות במחירי חומרי הגלם. מנהלי הרכש מציינים כי התייקרות המחירים נצפתה בכל שלושת הסקטורים, הצריכה הביניים וההשקעה.

רכיב התעסוקה ממשיך זה החודש השמונה עשר ברציפות להימצא במגמת התכווצות אם כי החודש נצפתה ברכיב זה התמתנות בעוצמה של ההתכווצות. החודש נמדד ברכיב זה ערך של 48.0% לעומת ערך של 43.3% שנמדד בחודש הקודם, עליה משמעותית של 4.7% לעומת החודש הקודם. מנהלי הרכש מציינים כי ההתכווצות ברכיב זה נצפתה החודש בכל שלושת הסקטורים. כמו כן מציינים כי גם בחודשים הבאים צפויה בפירמות יישום תוכניות לניהול עלויות, האמור להשפיע גם על מצב התעסוקה בפירמות.

 

הערות על הסקר והמדד של מנהלי הרכש בישראל

הדוח הזה מבוסס על נתונים הנאספים ומעובדים מידי חודש בעזרת שאלונים הנשלחים אל  מספר גדול של מנהלי רכש של חברות תעשייתיות במגזר היצרני בישראל. מיון החברות המשתתפות מבוסס על הגדרות S I C ותרומתן של חברות אלה ל – GNP בישראל. התגובות המתקבלות משקפות את השינוי במגמה , במידה והיה, בחודש השוטף בהשוואה לחודש הקודם. התחומים הנבדקים משותפים לכל מדדי ה – PMI בעולם. בכל אחד מן התחומים בהם נאספים נתונים מראה  Diffusion Index את ההבדל נטו במספר התגובות בין אלה שהראו גבוה\טוב יותר לביו אלה שהראו נמוך\ גרוע יותר באחוזים. אינדקס זה הוא סכום כל התשובות אשר השיבו גבוה\טוב יותר  + מחצית מספר המשיבים ללא שינוי.   ניכוי השפעת העונתיות על סדרות נתונים מקוריות של מדד מנהלי הרכש , נעשה בעזרת תכנת x-12, כמקובל בישראל ובעולם ,בנוסף לכך מבוצע התאמת הניכוי ללוח השנה העברי בעזרת אלגוריתם שפותח על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בישראל.

מדד מנהלי הרכשPMI   מחושב מתוך נתונים אלה הוא למעשה שקלול של  האינדקסים העקרים  בתחומים הבאים : תפוקות הייצור מקדם (0.25), הזמנות בארץ מקדם ( 0.225 ), הזמנות בחו"ל מקדם (0.225), רכישות למלאי מקדם (0.15) ,  תעסוקה (0.05 ), זמני אספקה מקדם (0.05 ) , כאשר נתוני זמני האספקה הפוכים כדי שבגרף הם ינועו באותו כוון. משקלות אלה מבוססים על הניסיון המצטבר של ארגון מנהלי הרכש ולאחר תאום עם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מדד מנהלי הרכש בישראל הינו אחד מהמדדים המרכיבים את מדד מנהלי הרכש הגלובלי.

******************************************************************************************

ארגון מנהלי רכש ולוגיסטיקה בישראל

ארגון מנהלי הרכש והלוגיסטיקה בישראל הוא ארגון מקצועי וולונטרי המאגד בתוכו כ- 600 חברים המשמשים בתפקידים בכירים בתחום ניהול הרכש והלוגיסטיקה בישראל. במסגרת  מלוי תפקידם הם מאתרים מקורות אספקה ושירותים לפי צרכי הארגון אותו הם משרתים ושולטים על הביצועים והמחירים של אותם מקורות אספקה בצורה שתבטיח זרימה של טובין ושירותים. חברי הארגון מבצעים רכש בסכום כולל של כמה מאות מיליוני שקלים בשנה בישראל. הארגון חבר בפדרציה הבינלאומית של מנהלי רכש והספקה IFPSM) ), האיגוד האירופאי לרכש (ECPS ) וכן במועצה האירופית ללוגיסטיקה  (ELA).

 

למרות העובדה שלא נחסך כל מאמץ באיסוף המידע , דיוק הכנתו ופרסומו  אין העורכים ו\  או המפרסמים רואים עצמם אחראים לטעויות בדיווח או לנזק תוצאתי אחר שיגרם על ידי השימוש בנתונים שגויים .

נמל חיפה - צילום: ורהפטינג ונציאן

עובדי חברת נמל חיפה מתגייסים למען משפחות נזקקות לכבוד חג הפסח

עובדי חברת נמל חיפה התנדבו לקראת חג הפסח בשיתוף פעולה עם בית חב"ד קריית שפרינצק, וועד ההורים היישובי ופעילים נוספים.  במבצע לכבוד החג ארזו חבילות מזון למשפחות נזקקות ועזרו להפיץ אותן ברחבי העיר חיפה.

מבצע התרומות הייחודי מתרחש השנה על רקע מלחמת "חרבות ברזל" והמצב הביטחוני המורכב, ויחלק כ-840 סלי מזון בשווי של כ-200-300 שקלים למשפחות נזקקות.

המארזים יכללו מצרכים בסיסיים לקיום סדר הפסח, יין, אורז, מצות וכד' וגם הגדה לפסח.

בנוסף בחג הפסח יישלחו עובדי חברת נמל חיפה תווי קנייה למשפחות נזקקות על פי מערכת הרווחה, מתרומות שגויסו לאורך השנה.

אודי שרון, מנכ"ל חברת נמל חיפה: "בתקופה מורכבת זו, חברת נמל חיפה גאה לתרום לקהילה ולסייע למשפחות נזקקות הן בגיוס תרומות כספיות וחלוקת תווים לחג והן במבצע משמעותי לצד שותפנו, לאריזה וחלוקה של סלי מזון. אנו מחויבים להמשיך ולתרום לחיי הקהילה החיפאית גם בעתיד. שיהיה לכולנו חג שקט, בטוח ושמח!".

****************

צילום מנכ"ל: דורון גולן

נמל אשדוד - תמונת אווירה

דירקטוריון חברת נמל אשדוד אישר היום (17.4) את מינויו של רו"ח ניסן לוי לתפקיד מנכ"ל חברת נמל אשדוד

נמל אשדוד

דירקטוריון חברת נמל אשדוד אישר היום (17.4) את מינויו של רו"ח ניסן לוי לתפקיד מנכ"ל חברת נמל אשדוד. המינוי כפוף לאישור וועדת המינויים ברשות החברות הממשלתיות ואישורם של שרת התחבורה והבטיחות בדרכים, תא״ל (במיל׳) מירי רגב והממונה על רשות החברות השר דודי אמסלם. בחירתו של המנכ"ל החדש מתבצעת בעיצומה של תקופה מאתגרת עבור הנמל, כשברקע מלחמת חרבות ברזל והתחרות הגוברת בין הנמלים.

נמל אשדוד - ניסן לוי

רו"ח ניסן לוי כיהן בתפקידו האחרון כחבר הנהלה וסמנכ"ל בכיר בבנק מזרחי טפחות, בכפיפות ישירה למנכ"ל ולדירקטוריון הבנק.

רו"ח לוי הינו בעל קריירה ענפה בתחום הפיננסים וכיהן בתפקידים בכירים ומגוונים במערכת הבנקאות – בנק ירושלים ובנק מזרחי טפחות.
בשנים 2011- 2013 שימש כמשנה למנכ"ל בנק ירושלים וניהל את החטיבה הפיננסית ובשנים 2009- 2011 ניהל את חטיבת הסיכונים.
רו"ח לוי כיהן בשנים 2014-2019 כסמנכ"ל בבנק מזרחי טפחות וניהל את חטיבת תכנון, תפעול ונכסי לקוחות.
בשנים 2020- 2023 שימש רו"ח לוי כסמנכ"ל חטיבת ההון האנושי, משאבים ותפעול.
במקביל לכך, כיהן לוי כיו"ר דירקטוריון של ארבע חברות בנות של הבנק.

רו"ח לוי סיים תואר ראשון בהצטיינות (BA) בכלכלה וחשבונאות מהאוניברסיטה העברית, ירושלים, ובעל תואר שני בהצטיינות (MBA) במנהל עסקים מהאוניברסיטה העברית בירושלים, כמו כן הינו בעל רישיון לראיית חשבון.
לוי משרת במילואים בדרגת רס"ן ביחידת חי"ר.

שאול שניידר, יו"ר דירקטוריון נמל אשדוד, אמר:"בחרנו בניסן לוי מתוך אמונה ביכולתו לנווט את הספינה במים הסוערים של התקופה. חשוב לנו בנמל אשדוד, במיוחד לאור האתגרים הרבים, להבטיח רציפות ניהולית ואנו בטוחים שבעזרת הניסיון הרב והערכים שלוי מביא עימו לתפקיד נוכל להצעיד את נמל אשדוד קדימה, לצמיחה ולהמשיך ולהניע את הכלכלה הישראלית."

לפרטים נוספים: יגאל בן זיקרי – 050-5622233 , חן ספנקו – 050-5730481
ניתן לגלוש לאתר האינטרנט של חברת נמל אשדוד בכתובת: http://www.ashdodport.co.il

*****************************

צילום המנכ"ל החדש: גבריאל סטרוק

עובדי רכבת ישראל תרמו למעלה מ-170 מנות דם בשבעה ממתחמי הרכבת ברחבי הארץ

למעלה מ-170 מנות דם נתרמו על ידי עובדי רכבת ישראל, וביניהם מנכ"ל הרכבת שיקו זנה, במהלך מבצע תרומת דם של הרכבת יחד עם מגן דוד אדום. מבצע איסוף מנות הדם התקיים בשבעה מתחמים רכבתיים שונים ברחבי הארץ; בניין המטה של רכבת ישראל בלוד, המתחם התפעולי קישון בחיפה ותחנות הרכבת לוד, ירושלים יצחק נבון, אשדוד, באר שבע מרכז ותל אביב סבידור מרכז. מבצע התרמות זה מצטרף למבצע דומה שהתקיים לפני כשלושה חודשים ובו תרמו עובדי הרכבת מעל 140 מנות דם.

קרדיט תמונות: רכבת ישראל

 

אוריאל לין ושחר תורג'מן

שחר תורג'מן נבחר לנשיא איגוד לשכות המסחר וייכנס לתפקיד בראשון למאי.

שחר תורג'מן נבחר לנשיא איגוד לשכות המסחר וייכנס לתפקיד בראשון למאי. תורג'מן יחליף את מי שכיהן בתפקיד 22 שנים, אוריאל לין. בנוסף לתורג'מן נבחרו 12 חברי נשיאות חדשים.

 

תורג'מן משמש כיום כיו"ר קבוצת בריל וכיו"ר התאגדות רשתות האופנה באיגוד לשכות המסחר. לתורג'מן יש ניסיון רב במשק הישראלי וכיהן בין היתר כמנכ"ל קבוצת הדקה ה-90 ולפני כן כמנכ"ל חבר. אחרי בחירותו הודה תורג'מן לחברים שבחרו בו ולנשיא היוצא לין  ״אני גאה בכך שנבחרתי ברוב קולות וכך גם כל חברי הנשיאות שהתמודדו בנבחרת שלי זכו בכל המקומות הראשונים. חברי הלשכה אמרו את דברם, הם רוצים שינוי ויקבלו שינוי. רוצה להודות לאוריאל שהוביל את הלשכה להישגים וכמובן שלאורך השנים למדתי ממנו המון״

במסגרת האסיפה הכללית ה-59 של לשכת המסחר ת"א והמרכז נפרדו חברי הלשכה מאוריאל לין ובחרו בתורג'מן לנשיא החדש של האיגוד עם 304 מהקולות. אמיר שני, סגן נשיא הלשכה ויו"ר חברת עמית לעמילות מכס,  שהתמודד מולו קיבל 267 מהקולות. מאות חברי לשכה ואורחים הגיעו לאסיפה שבמרכזה נערך אירוע הוקרה לסיום תפקידו של לין. בין הנוכחים פרופ׳ יעקב פרנקל ובת זוגו איריס לביא, סמי וטובה סגול, חנן ומרגלית מלצר, רון תומר, זלמן וכנה שובל, פרופ' אוריאל רייכמן, יעל אונגר, פרופ' רות ארנון, הילה ורני רהב, גד פרופר ועוד.  

בנוסף לבחירת הנשיא החדש בחרו חברי הלשכה 11 חברי נשיאות חדשים (לפי סדר בחירתם): ישראל שטיר (בעלים ונשיאת קבוצת שטיר), גבי רוטר (מבעלי ויו"ר קבוצת קסטרו), מרים צור (מנכ"לית פדקס ישראל), אורי גילת (דירקטור ויועמ״ש טולמנס), אבי אובל (מנכ"ל מדיטרנד), אביב כרמל (מנכ"ל משותף סקייליין עגורנים וטכנולוגיות), אורן רווח (מנכ"ל קבוצת החברות אסתי לאודר ישראל), מיכאל לובושיץ (משנה למנכ"ל קארפור), יוסי ויליגר (מנכ"ל ויליפוד), טלי ברנר דרורי (סמנכ"לית עופר אבניר חברה לרכב), טלי גיל קמיר (מנכ"לית קבוצת גיל י. מדיקל בע"מ), רוני רוטמן (סמנכ״לית סחר בישרקו מקבוצת טיב טעם).

קרדיט לתמונה: רמי זרנגר

סוניגו

סוניגו שינעה את תערוכת ה״נובה״ לניו יורק

סוניגו - לוגו

התערוכה ״נובה – הרגע בו המוזיקה פסקה״ שמתארת את אירועי ה-7 באוקטובר 2023 דרך מסיבת הנובה והצעירים והצעירות שבילו בה ולא חזרו הביתה, תיפתח בדאון טאון ניו יורק ב-15 באפריל – זאת לאחר שהציגה מספר שבועות באקספו בתל אביב.

חברת סוניגו שינעה בהתנדבות את הפריטים בתערוכה שכללו מכוניות שרופות, ציוד הסאונד וההגברה של התערוכה מחורר מקליעים, אוהלים, תאי שירותים, מקררים ועוד – הכל מחורר עם קליעים רבים. סוניגו ביצעה את כלל האריזות והלוגיסטיקה הכרוכה בשינוע התערוכה לניו יורק.

המשלוח כלל שינוע אווירי של ציוד הסאונד וכן פסל יצירה שיצרו אמנים לזכר משתתפי המסיבה וכן שלוש מכולות בשינוע ימי שכללו את שאר הציוד בהם רכבים שרופים ועוד. נציין כי המכולות בשילוח הימי שונעו באמצעות חברת MSC ישראל שהתנדבה לסייע לשינוע התערוכה, וכי השילוח האווירי נעשה בסיוע חברת אל על שנרתמה אף היא לנושא.

התערוכה כוללת כאמור פסל ייחודי שנוצר על ידי האמנים מורן אוליאל, ציון מקנזי ואורן שם טוב: הפסל מורכב מחלקים ורגעים של רגש ואור ומשובץ 403 אבנים – כנספר הנרצחים במסיבה.

************************

הידיעה באדיבות אתר Port2Port